eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „głosy ptaków”

 • środa, 13 czerwca 2018
  • Późne lęgi puszczyków

   W bieżącym, 2018 roku, mimo kwietniowych i dalszych upałów, bardzo późno pojawiły się młode ptaki w rewirach puszczyków (foto)! Dopiero pierwszego czerwca w terytorium pod Zwoleniem (foto), przy dziupli lęgowej zauważyłem pierwsze bardziej samodzielne młode sów po wylocie. Była to najprawdopodobniej samiczka o głosie „ki – słip”. Dwa kolejne pisklęta opuściły dziuplę lęgową dopiero do około 10 czerwca i były to zapewne samczyki „ki – serp”. A zatem w tym roku okres lęgowy puszczyków na Mazowszu przedłuży się do końca lata, a w Puszczy Kozienickiej i zapewne nie tylko – nawet do września! Dodajmy, że ptaki dorosłe były w bieżącym, nietypowym roku bardzo rezolutne i ostrożne, skoro zróżnicowanie wieku piskląt sugeruje, iż samiczka składała jaja w bardzo długim okresie...

   ...

   ...PATRZ też oferta / LOOK also, offer - "eco - eventy" / wydarzenia, nie tylko dla Twojej firmy - "wyprawy na sowy" / "The trips for owls":

   http://seeneco.blox.pl/html  - a także:

   ..."wyprawy endoors":  http://wyprawyendoors.blox.pl/html  ...

   ..."wyprawy Czarnolas":  http://wyprawyczarnolas.blox.pl/html  ...

   ZAPRASZAMY!! :) :)

   ...

   mlode puszczyka

   ...

   piskle puszczyka cd

   ...

   rewir SXA

   ...

   (c) endoors

   Late hatchings of tawny owls

   In current, of 2018 year, in spite of April and further heat, very much late young birds turned up in areas of tawny owls (photo)! Of the first June in territory under Zwoleń Town (photo), by the breeding hole I noticed first more independent young of owls along the exit. She was it is most probably a female about the voice "ki - słip". Two next chicks left the breeding hole only to about 10 June and were these are probably males "ki - serp". That is this year the hatching season of tawny owls in Mazovia will be extended to the end of the summer, and in the Kozienice Forest (Nature 2000) and probably not only - even up to the September! Let us add that adult birds were in the current, untypical year very smart and careful, since diversifying the age of chicks is suggesting that the female placed eggs in very long stretch...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 13 czerwca 2018 01:43
 • wtorek, 24 października 2017
  • Wieści z rewiru puszczyków pod Zwoleniem jesienią 2017

   Ostatnio wybraliśmy się do zadrzewienia pod Zwoleniem tu na Mazowszu, by poobserwować sowy puszczyki (foto). Okazało się, że para dorosłych ptaków już lojalnie reaguje na wabienie. A zatem zawiązała silną relację partnerską w okresie "letnich godów" – "huhowiska". Samiczka zainicjowała wieczorem aktywność głosową seriami okrzyków ostrzegawczo – areałowych "ku-wik", a następnie: "wik–ku–wik" w zawołaniu po dwa (nagrania). Oznacza to, że jest właśnie lojalna względem partnera i nie po drodze jej z obecnością w terytorium intruza. Ptak "emitował" także okrzyki "ki-wiii" i "głos godowy niekompletny" (nagrania) – kwitując ważność i jednoznaczność partnerskiej relacji do samczyka. Ten ostatni w tej sytuacji odezwał się jedynie "miauczeniem" (nagrania) – odgłosem walki o prawa do terytorium i po chwili umilkł...

   puszczyk fot Wasik 

   ...

   ...głosy areałowe i odgłos miauczenia pary puszczyków...

   ...voices of acreage and the sound of mewing of the pair of tawny owls...

   http://endoors.blox.pl/resource/VN870023miaucz.MP3

   ...

   ...niektóre inne stwierdzone dziś zawołania samiczki tego gatunku sowy...

   ...some other stated today calls of the female of these species of the owl...

   http://endoors.blox.pl/resource/VN8samica_g_niek.MP3 

   http://endoors.blox.pl/resource/Glos7kuwik_ad._jesien.mp3 

   ...

   krajobraz wieczorem 

   ...

   krajobraz noc 

   ...

    

   (c) endoors

   News from the area of tawny owls under Zwoleniem with autumn 2017

   Recently we went to afforesting under Zwoleń here in Mazovia, in order to watch owls tawny owls (photo). As it turned out the couple of adult birds loyally is already reacting to attracting. That is tied the strong partner report in the period of "summer mating" - "hoofing / shouting". The female initiated the vocal activity during the evening with series of shouts warningly – acreaging "ku-wik", and then: "wik-ku-wik" in the call after two (recordings). It means that she is just loyal towards the partner and out of the way for her with the presence in territory of the intruder. The bird "transmited" also shouts "ki-wiii" and "mating vote incomplete" (recordings) - responding to the importance and the explicitness of the partner relation to the male. The one last in this situation spoke only with "mewing" (recordings) - with sound of the fight for rights to territory and after a moment became quiet...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 października 2017 13:29
 • niedziela, 07 maja 2017
  • Sprytny samczyk subad. kukułki

   Dzisiaj na obrzeżach miasta Zwoleń i w dolinie naszej rzeki wabiłem kukułki. Reakcja była fantastyczna! Zwykle przylatywały dwa samczyki na raz, ale najbardziej wytrwały był ptak subad., czyli o cechach młodocianych (foto). Latał bardzo blisko, przypominając sposobami przemieszczania się lelka, to znów krogulca. Jednak najbardziej śmiały był, gdy poszedłem nieco dalej umożliwiając mu „operowanie” na tle zadrzewienia. Wtedy przysiadł na długo i blisko na linii elektrycznej i skonsternowany wojowniczo na mnie spoglądał… / foto.

   mlodociany samiec kukulki

   ...

   mlodociana kukulka samiec

   ...

   (c) endoors

   Clever male subad. cuckoos

   Today on the outskirts of town Zwoleń and in the valley of our river I lured cuckoos. The reaction was fantastic! Two males have usually arrived by the same for the time, but a bird about subad. characteristics of juveniles was most persistent (photo). He flew very close, resembling with manners of the migration of the nightjar, it then again of sparrowhawk. However he was boldest, when I went a little bit farther enabling "operating" for him relating to afforesting. Then he sat for a long time and close the electric line on and dismayed aggressively … looked at me / photo.

   (c) endoors

   

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 07 maja 2017 15:07
 • sobota, 11 marca 2017
  • Wiosna na bagnach w Puszczy Kozienickiej pod Zwoleniem

   Dzisiaj rano pojechałem do rezerwatów „Ługi Helenowskie” i „Miodne”, a także sąsiadujący z tymi obiektami „Bartodziejski Ług” w Puszczy Kozienickiej na W (zachód) od miasta Zwoleń (foto). Wiosna jeszcze w małej ilości i jakości zdarzeń, choć u niektórych gatunków już w pełni. Oto o kompleks tamtejszych bagien rywalizuje aż 3 pary żurawi, choć z doświadczenia wiem, że na lęgi pozostanie tylko jedna! Cały dzień niesie się po lesie raz po raz godowe zawołanie aż 6 ptaków z bagiennego matecznika. Osobliwością bagien była jak na tę chwilę stała obecność pary gęsi gęgaw (foto). Nad lasem na E (wschód) poszybowała lęgowa i tokująca dorosła samiczka jastrzębia (foto). Także samiczka, tym razem krogulca dwu krotnie usiłowała pochwycić jednego z pozostających w zimowym ugrupowaniu (stadzie), ale już rozśpiewanych czyżyków (foto). Te ostatnie wyraźnie kojarzyły się obecnie w pary (foto). Myszołów, samczyk, tokował ku NW (północnemu - zachodowi). Także w tym kierunku, pod wiatr, podążyło stadko około 25 przelotnych żurawi. Częstym widokiem nad lasem były mewy, których tokowe zawołania niosły się z daleka. 3 gatunki dzięciołów – czarny, duży i zielony były już w fazie toków. Ostatni gatunek wołał w rewirze głosem godowym samca, a dwa pierwsze wydawały przeróżne, typowe dla godów, odgłosy, w tym donośne, mechaniczne werble. Jeszcze słabo ze względu na chłód śpiewały sikory. Natomiast zwrotka obu gatunków pełzaczy, u niektórych osobników była już typowa i czysta, to znów pozostałe samczyki „wypowiadały” ją bardziej niż niedokładnie i krótko. Podobnie sprawy się miały w jedynym w okolicy stadku zaledwie kilkunastu zięb. Ale już także pojedynczy samczyk rudzika, zapewne wcześniej tu zimujący, wiódł pieśń kunsztownie i czysto…

   Lug Bartodziejski

   …krajobraz bagienny Puszczy Kozienickiej, tu na „Bartodziejskim Ługu”…

   …marsh landscape of the Kozienicka Forest, here on "Bartodziejski of Lye"…

   para gegaw

   …para dorosłych gęsi gęgaw…

   …pair of adult geese of greylag geese…

   tokujaca samica jastrzebia

   …tokująca samiczka jastrzębia…

   …goshawk's female talking courtship…

   polujacy krogulec samica

   …polująca samiczka krogulca…

   …hunting female of the sparrowhawk…

   para czyzy

    …para czyży… 

   …pair of siskins…

   (c) endoors

   Spring na bogs in the Kozienicka Forest under Zwoleń

   Today in the morning I went to reserves "Helenowskie Lyes" and "Honeyed", as well as neighbouring these objects "Bartodziejski Lye" in the Kozienicka Forest on in (west) from the town Zwoleń (photo). The spring still in the paucity and qualities of events, at least at some kinds already fully. Here he competes for the complex of local bogs as many as 3 pairs of cranes, at least from experience I know that for hatchings he will only stay one! All day long all over forest over and over again mating calling as many as 6 birds spreads from the boggy den. She was a curiosity of bogs how for this moment a presence of the couple of the goose of greylag geese stood (photo). Above forest on E (east) an adult goshawk's female breeding and talking big glided (photo). Also a female, this time of sparrowhawk two times tried to catch one from staying in the winter grouping (herd), but already made sing siskins (photo). The ones last clearly formed a relationship at present into pairs (photo). Common buzzard, male, made a display call to the personal accident (for the north-west). In this direction, against the wind, a herd of about 25 migratory cranes also headed. Above forest seagulls were a frequent view, of which courtship battle cries spread from a distance. 3 species of woodpeckers - black, big and green were already in the phase of verse metres. The last kind called in the area with mating cry of the male, and two first spent various, typical of the mating, sounds, including sonorous, mechanical kettledrums. Poorly on account of chill tits seldom still sang. However verse of both species of treecreepers, at some individuals she was already typical and clean, these are then again remaining males "said" her more than imprecisely and briefly. Similarly matters were in only in surroundings for herd of only a dozen or so chaffinches. But already also single male of the robin, probably earlier here spending the winter, led the song masterfully and neatly…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 11 marca 2017 22:08
 • czwartek, 27 października 2016
  • Nowości w terytorium sów puszczyków

   Korzystając z przyjaznej pogody wybrałem się na wieczorne obserwacje puszczyków. Jak zwykle ptaki zostały „zapowiedziane” przez alarmujące kosy. Nie było już jednak rudzików, które także nękają sowy. Przed godziną 18 słyszałem puszczyki wielokrotnie (nagrania). Najaktywniejszy był samczyk. Wołał głosem godowym, godowym niekompletnym, a także kontaktowym „u – wli”. Samica puszczyka odwzajemniła jego wab głosami kontaktowymi, mniej lub bardziej typowymi, oraz w kulminacji zachowania terytorialnego „wypowiedziała” okrzyk godowy niekompletny w duecie z podekscytowanym samcem. Całość behawioru skwitował i zakończył odgłos przelatującej nocą na N (północ) czapli bąk (nagranie)…

   zadrzewienie z puszczykami

   …zadrzewienie pod Zwoleniem – rewir sów…

   …afforesting under Zwoleń - area of owls…


   …link: głos godowy samca puszczyka…

   …link: mating cry of the male of the tawny owl…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_20sam_SXA.mp3


   …okrzyki kontaktowe „u – wli” samca – link poniżej…

   …contact shouts "u - wli" of male - link below…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_17sam_i_wli.mp3


   …odgłos przelatującego bąka…

   …sound of the flying European bittern heron…

   http://endoors.blox.pl/resource/REC_18bak_glos.mp3


   (c) endoors


   Novelties in territory of owls of tawny owls

   Using the friendly weather I went for evening observation of tawny owls. As usual birds stayed "expected" through blackbirds raising an alarm. There were already however no robins which night owls are also harassing. An hour ago 18 I could hear tawny owls repeatedly (recordings). A male was most active. He called with mating, mating vote incomplete, as well as contact "u - wli". The female the tawny owl reciprocated his decoy with contact, more or less typical voices, and in the culmination of the territorial behaviour "said" mating shout incomplete in the duet with the excited male. The whole of the behavior was finished by the heron's European bittern responded to that using the sound during flying in the night on N (north) (recording)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 27 października 2016 21:24

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny