eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „skowronek”

 • sobota, 23 lutego 2019
  • Przedwiośnie na polach

   W ostatnim czasie, w piątek 15.02., obserwacje ornitologiczne prowadziłem na polach na N od Zwolenia (foto). Najpierw między innymi napotkałem już samotnie latającego lęgowego samczyka kruka – zapewne samiczka wysiaduje lęg. Ptak zainteresował się także dwoma przelotnymi na E myszołowami (foto). Okazało się, że okolicę odwiedziła polująca samiczka krogulca (foto), która zaniepokoiła stadko trznadli (foto) i już 4 zięb oraz 2 jerów (foto), a także licznych potrzeszczy i innych wróblowych. Najważniejsze jednak, że na polach pojawiły się pierwsze skowronki...

   ...

   pola N Zwolen

   ...

   kruk samczyk legowy

   ...

   przelotny myszolow

   ...

   samica krogulca

   ...

   zaniepokojone trznadle

   ...

   niepokojace sie zieby i jery

   ...

   aleja debow 1

   ...

   aleja debow 2

   ...

    

   (c) endoors

   Early spring on the fields

   Recently, on Friday, February 15, I carried out ornithological observations in the fields of N from Zwoleń Town (photo). First of all, among other things, I encountered a flying male breeding raven - the female is probably breeding. The bird also became interested in two migrating common buzzards (photo). It turned out that the area was visited by a hunting sparrow hawk (photo), which disturbed the flock of reeds (photo) and already 4 finches and 2 yers (photo), as well as numerous corn bunting and other passerines. The most important thing is that the first larks appeared on the fields...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 23 lutego 2019 00:29
 • sobota, 10 listopada 2018
  • Pożegnanie lata

   Pod koniec września tu na polach pod Zwoleniem (są tu piękne krajobrazy - foto), obserwowałem śpiewającego jeszcze i długo samczyka skowronka, jak na wiosnę, także w interakcji z innym osobnikiem – czyżby śpiewaka nakłaniał do większej dyscypliny przed odlotem? (foto) Polującego nad łanem kukurydzy młodocianego samczyka krogulca – drugie pióro (foto). Odlatujące na południe żurawie – 7 ptaków zapewne z „Okólnego Ługu” w Puszczy Kozienickiej (Natura 2000), (foto). Okazało się także, że w pniu starego, powalonego przez wiatr jesionu, norę założyła sobie łasica (foto)...

   ...

   krajobraz pol

   ...

   spiewajacy skowronek

   ...

   krogulec samiec

   ...

   krogulec

   ...

   przelotne zurawie 

   ...

   lasica nora

   ...

   kraj pola

   ...

   kraj pola

   ...

   kraj pola

   ...

   kraj pola

   ...

   (c) endoors

   The goodbye of the summer

   Up to the end of September here on fields under Zwoleń (there are
   beautiful landscapes here - photo), I observed the singing male of the skylark still and long   like in spring, also in interaction with other individual - really impelled the singer to the greater discipline before the departure? (photo) Than the young male of sparrow hawk hunting above the cornfield of the maize - the second feather (photo). Cranes flying away to the South - 7 birds probably from of "Okólny Lye" in the Forest of Kozienice (Nature 2000), (photo). It also turned out, that in the trunk of the ash tree old, felled by the wind, a weasel established the burrow (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 10 listopada 2018 02:55
 • wtorek, 24 października 2017
  • Status behawioralny i ekologiczny ptaków pól jesienią

   Parę dni wstecz obserwowałem dzikie ptaki na polach na N (północ), od Zwolenia tu na Mazowszu (foto). Z najciekawszych konstatacji wymienię te, że powoli ptaki zajmują nastawienie behawioralne oraz ekologiczne typowe dla zimowania i jest to aktualne od minimum miesiąca. Oto nie obecny w tej okolicy wiosną i latem, dorosły srokosz zajął ten teren w tych dniach na zimę i polował wprawiając w konsternację nie tylko skowronki i potrzeszcze, ale i inne gatunki (foto). Dwie samiczki krogulca najpierw atakowały się, by przejąć kontrolę nad okolicą, a następnie okazało się, że jedna z nich skutecznie zapolowała (foto). Drapieżca mimo, że był najedzony, co widać na zdjęciu po pełnym wolu, "na pamięć" poszukiwał pojedynczego kwiczoła (foto), gdy ten salwował się w ucieczce uprzednio i w porę, nawet niezauważony, ku E (wschodowi) i N (północy), startując z linii energetycznej. Obecność krogulców i srokosza osobliwie "komentowały" stadnym, niemal wiosennym śpiewem nie tylko potrzeszcze (foto), ale także dwa samczyki skowronka (foto). Z pewnością było to zachowanie "imponowania", takie samo, że zauważę, jak gazel Thompsona uciekających przed gepardem na równinach Serengeti w Afryce!

   krajobraz pol pod Zwoleniem 

   ...

   krogulec 

   ...

   potrzeszcz 

   ...

   skowronki 

   ...

   srokosz 

   ...

   pola k dzialki

   (c) endoors

   Behavioral and ecological status of birds of fields with autumn

   Backwards I observed a few days wild birds on fields on N (north), from Zwoleń here in Mazovia (photo). From the most interesting observations I will exchange hey, you, birds are slowly filling the behavioral and environmental attitude typical of spending the winter and it is still standing from the minimum of the month. Here not current in these surroundings with the spring and the summer, the adult great grey shrike occupied this area on these days for the winter and hunted dismaying not only skylarks and corn buntings, but also other kinds (photo). Two females of the sparrowhawk at first were attacked in order to take over the control of surroundings, and then it turned out that one of them effectively had gone hunting (photo). Assailant even though he was full up, what one can see in a photo after the full crop, "to the memory" sought the single fieldfare (photo), when the one saved in the escape previously and in time, even himself unnoticed, to E (for east) and N (of north), starting from a power line. Presence of sparrowhawks and the great grey shrike oddly "commented" with gregarious, almost spring singing not only corn buntings (photo), but also two males of the skylark (photo). Certainly this behaviour was of "impressing", the same I will notice, like of gazelle of Thompson getting away before the cheetah on Serengeti plains in Africa!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 października 2017 13:41
 • niedziela, 15 stycznia 2012
  • Zimujący skowronek

   Dzisiaj rano nad miastem Zwoleń na Mazowszu najpierw usłyszałem, a następnie zobaczyłem przelatującego skowronka. Był to na pewno ptak dotychczas zimujący w okolicy, który zapewne ze względu na warunki pogodowe poszukiwał lepszego żerowiska. Podążał w kierunku na SSE. Moja obserwacja tego rzadkiego o tej porze roku gatunku była okazją do następujących spostrzeżeń: Łagodny przebieg zimy skłania gatunki zwykle migrujące do podjęcia ryzyka i pozostania na lęgowisku w okresie zimowym – to po pierwsze. Po drugie – po opadach śniegu i spadku temperatury poniżej zera, które miały miejsce tej zimy dopiero wczoraj w nocy, ptak zmuszony był podjąć trud poszukiwania najdogodniejszego w tych warunkach żerowisk i się przemieszczać na duże odległości - stąd moja jego obserwacja. Szkoda, że ptak był tak wysoko, że nie możliwym było zrobienie mu dokumentującego to spotkanie zdjęcia.

   Wintering skylark                  

   Today morning above the city Zwoleń in Mazovia at first I heard, and then I saw the flying skylark. He was it is certainly a bird so far spending the winter in surroundings which probably on account of weather conditions sought the better feeding ground. He headed SSE in direction. my observation of it rare at this time of the year of kind was a chance to the following observations: the Gentle course of the winter is inducing kinds usually migrating to taking a risk and staying on the breeding ground in the winter period - it firstly. Secondly - after snowfalls and the fall in the sub-zero temperature which had a place of this winter only yesterday at night, the bird was forced to make an effort of the most convenient search in these conditions of feeding grounds and to move to great distances - from here my his observation. It is a pity that the bird was so high that taking a photo documenting this meeting of him was not possible.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 15 stycznia 2012 15:39

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny