eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „Kopciuszek”

 • czwartek, 10 października 2013
  • Dlaczego ptaki wykonują energiczne „dygi”, czyli sprytny mentalny alert w świecie ptaków

   Ptaki, nie tylko Wróblowe, takie jak kopciuszki, pokląskwy, białorzytki, muchołówki czy pleszki, pliszki, pierwiosnki i piecuszki oraz np. dzierzby w tym gąsiorki czy srokosze (foto), jak również sikory i ptaki krukowate (podekscytowane sroki i „wrzeszczące” jesienią czy zimą sójki), a także siewkowe – np. czajki czy siewki złote i inne czy np. sowa pójdźka (foto) wykonują charakterystyczne gwałtowne ruchy ciała, demaskujące ich obecność w danym miejscu, które tu nazwiemy „dygami”. Zwykle też zachowaniu temu towarzyszą podobnie zwracające na siebie uwagę różne odgłosy. Dlaczego ma to miejsce? Dlaczego ptaki w tym sposobie demaskują swoją gwarantowaną często ochronnym upierzeniem dyskretną obecność?

               Otóż wydaje mi się, że główną przyczyną tego zachowania jest fakt, iż zwierzęta te, jak stwierdzono, myślą obrazami i dzięki demaskującym ich obecność „dygom” i głosom zdobywają informacje o zamiarach potencjalnego zagrożenia, jakim jest człowiek czy inny drapieżca. Dzięki temu zachowaniu i rozpoznaniu zamiarów tego czy innego drapieżcy, w tym ludzi, nie tylko wiedzą jak dalej działać, np. odwodzić od lęgu czy piskląt, ale też często w ogóle wykrywają zagrożenie z pobliża, np. w przypadku czajek czy siewek. Mało tego, w przypadku ludzi zapewne też, jako wyposażone w doskonałą pamięć wzrokową, zapamiętują nie tylko ogólnie i doraźnie zamiary danego osobnika, ale też konkretnie danego przedstawiciela naszego gatunku! Tak jest np. w przypadku sowy pójdźki, która żyje w towarzystwie ludzi i mniemam, że osobniki dorosłe może nie znają „po imieniu”, a „po zamiarze” wszystkich mieszkańców wioski, w której założyły lęg. O ile też jesienią i zimą sowy prowadzą raczej skryty tryb życia, to wiosną i latem, w czasie wychowywania piskląt nagminnie praktykują „testy dygami” skierowanymi do mieszkańców wioski, by wiedzieć, jaki jest stopień zagrożenia w przypadku każdego mieszkańca sioła. Takich obserwacji dokonałem w PGR „Biebrza” gdy tam mieszkałem i gdy zagnieździły się tam sowy pójdźki. Podobnie zresztą, wskazując na silny związek z obszarami antropogenicznymi, czasem zurbanizowanymi wykazują inne gatunki synantropijne (występujące i gnieżdżące się w pobliżu człowieka), jak wspomniane pokląskwy, białorzytki, kopciuszki czy pleszki i muchołówki. Na tych przykładach widać, że ewolucyjny wpływ ludzi na te formy spowodował ich konwergentny rozwój filogenetyczny i potwierdza się też tu w tym podejściu i interpretacji fakt obrazowego myślenia u zwierząt. Formy te prowokując człowieka i demaskując swoją obecność jak pisałem rozpoznają i zapamiętują intencje i zamiary danego osobnika, danego przedstawiciela Homo sapiens. Widać też, w konwergencji i podobieństwie tych zachowań u ptaków z tak licznych grup systematycznych, iż są silniej związane z ludźmi niż się wydaje, jako że to dzięki nam powstały w miejsce lasów otwarte czy zurbanizowane biotopy, które te formy zasiedliły i które, jako antropogeniczne, sztuczne, kształtowały tą właśnie zbieżność zachowania w kontekście ludzi! Jest to zatem przykład ewolucji w działaniu i pozytywnego (choć to dyskusyjne), wpływu człowieka na przyrodę…

               Słowem – gdy następnym razem, drogi Czytelniku, zauważysz podekscytowanego przedstawiciela wyżej wymienionych i jakichkolwiek form, gatunków ptaków, i innych zwierząt, ptaka który „dygami” i głosami będzie zwracał na siebie Twoją uwagę, pamiętaj, że osobnik ten osobiście Tobie się przygląda. Zapamiętuje Cię indywidualnie, po ubiorze sylwetce i rozpoznaje oraz rejestruje w Twoim przypadku osobiste i Twoje zamiary istotne zwłaszcza w okresie lęgów oraz wychowywania piskląt. Te fakty na koniec warto stwierdzić, sugerują nie tylko fakt „deliberowania” przez dzikie ptaki, ale też, iż są to byty obdarzone świadomością, a różnica między nami a ptakami i zwierzętami nie jest różnicą jakościową w tym zakresie myślenia właśnie, choć ptaki to ”obligatoryjni wzrokowcy”, nie w rodzaju, a w stopniu wyrażania się jaźni. Jako że taka strategia się „adaptatywnie” (przystosowawczo) sprawdziła – zaistniała – podkreślając prostotę i wręcz rozbrajającą niewinność tych właśnie organizmów, tych zwierząt. A jest to miłe i sympatyczne, a jednocześnie wielce frapujące i interesujące, choćby dlatego, że na tym przykładzie widać, iż ptaki i zwierzęta mają daleko bogatszą mentalność i życie psychiczne, niż się wydaje…

   gosiorek srokosz 101013 

   ...dzierzby: srokosz i gąsiorek...

   ...Shrikes: The Great Grey Shrike and The Red-backed Shrike...

   wroblaki 101013

   ...powyższe gatunki ptaków również przyglądają się nam dzięki "dyganiu"...

   ...above the bird species is also watching us thanks for "curtsying"...

   pojdzka 101013

   ...prawdziwym specem w tym specyficznym względzie "kultury obrazkowej" jest pójdzka - powyżej...

   ...with real expert in this regard of "pictorial culture" is The Little Owl - above...

   

   (c) endoors

    

   Why birds are making energetic "curtsies", that is clever mental alert in world of birds

   Birds, not only sparrow's-in, so as Black Redstart, whinchats, wheatears, European Pied Flycatcher or redstarts and e.g. shrikes including little ganders or great grey shrikes (photo), as well as other birds chiffchaffs and willow warblers e.g. shrikes including The Red-backed Shrikes or great grey shrikes (photo), as well as other birds like pipits or birds corvidae (excited magpies and "screaming" with the autumn or the winter of the jay) -- e.g. lapwings or golden plovers and other whether e.g. owl little owl (photo) characteristic sudden moves of the body, unmasking them are carrying the presence out in the given place which here we will call "curtsies". For usually also keeping different sounds similarly keeping an eye on oneself are accompanying it. Why is it taking place? Why birds in this way are unmasking one's guaranteed often with protective plumage discreet presence? So I think that a fact is a main cause of this behaviour, that these animals how, they stated, think with insults and unmasking the thanks their presence for "curtsies" and for voices are obtaining information about intentions of the potential hazard a man or other assailant are which. Thanks to that for keeping and recognizing intentions of it or other assailant, in it of people, not only they know how farther to be out of order, e.g. to dissuade from the hatching or chicks, but also generally speaking often detect threatening from the vicinity, e.g. in case of northern lapwings or plovers. Andthat's not all, in case of people probably also, as equipped with the excellent visual memory, not only generally and temporarily intentions remember the given specimen, but also the specifically given representative of our kind! It is this way e.g. in case of the owl of the little owl which lives in the company of people and I think that adult specimens perhaps don't know "after name", and "after the intention" of all residents of the village, in which they assumed the hatching. Provided with also an autumn and the winter of the owl they are leading rather a hidden lifestyle, in spring and in the summer, during bringing chicks up repeatedly are practising it "tests with curtsies" directed at residents of the village in order to know, what step is in danger in case of every resident of the hamlet. I effected such observation into the state agricultural farm "Biebrza" when there I lived and when there owls of the little owl made a nest. Similarly as a matter of fact, pointing at umbilical ties with anthropogenic, sometimes urbanised areas other kinds are demonstrating synantropic (appearing and crowding together in the vicinity of the man), as recalled whinchats, wheatears,  or redstarts and European Pied Flycatcher. On these examples one can see, that the gradual influence of people on these forms caused their convergent phylogenetic development and in this approach and interpretation a fact of the vivid thinking is also here confirmed at animals. Forms, these birds provoking the man and unmasking one's participation how I wrote they will recognize and intentions and intentions remember the given specimen, of given representative Homo sapiens. One can see also, in the convergence and resemblance of these behaviours at birds from such numerous taxonomic groups, that are more strongly associated with people than it seems, since thanks to it is us came into existence in place of forests opened or urbanised biotopes which these forms settled and which, as anthropogenic, artificial, shaped the very similarity of keeping people in the context! And so it is example of the evolution in action and of positive effect of the man on the … nature…

   With word - when next time, dear Reader, you will notice the excited representative mentioned above and of any forms, the bird species, and other animals, of bird which with "curtsies" and will be voices he returned your attention to himself, remember that this specimen personally is watching you. He remembers you individually, after clothes for silhouette and recognizes and remembers in your case personal and your essential intentions especially in the period of hatchings and bringing chicks up. In the end it is worthwhile stating these facts, are suggesting not only a fact of "deliberating" by wild birds, but also are these are objects given the awareness, and the difference between us and birds isn't a quality difference in this respect of thinking just, at least birds are "compulsory visualizers", not in the kind, and in the degree of manifesting itself of ego. Since such a strategy oneself "adaptative" checked - became known - emphasizing the simplicity and the innocence straight out disarming of the very organisms, of these animals. And it is nice and nice and at the same time highly fascinating and interesting, only because on this example one can see, that birds and animals have far richer mentality and the psychological life, than it seems to …

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Dlaczego ptaki wykonują energiczne „dygi”, czyli sprytny mentalny alert w świecie ptaków ”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 10 października 2013 11:18
 • piątek, 17 czerwca 2011
  • Krótko, ale treściwie

   Wczoraj byłem na bardzo krótkim spacerze wokół SE granic wsi Biebrza. Mimo to rekonesans był bardzo udany. Np. w pobliżu oczyszczalni ścieków natrafiłem na ad. samca białorzytki (foto), karmiącego lotnego już młodego – obserwacja o tyle ciekawa, że ptaki zapewne przyleciały tu z dalszej odległości, a ja wiosną, i tak jest od 2 lat, nie spotykałem w Biebrzy tego gatunku. Samiec ten mógł być ptakiem, lub potomkiem z jednej z 2 par tego gatunku, których lęgowisko we wsi  zanikło przed właśnie dwoma laty. Samo to przypuszczenie i w tej chwili wydaje mi się być niezwykle frapujące…

   Dalej – pod samą wsią natknąłem się na niepokojącego się i śpiewającego samca kopciuszka (foto), o niedojrzałym upierzeniu. A zatem takie ubarwienie utrzymuje się w przypadku tego gatunku całą drugą wiosnę danego osobnika, o czym nie wiedziałem.

   We wsi napotkałem rodzinę kulczyków – jednego ptaka dorosłego i 3 w pełni lotne, napastliwie żebrzące o pokarm ptaki młode. Jak widać po tym spotkaniu, jak i obserwacji białorzytek, wiosna u wielu gatunków ptaków jest już „zwieńczona” i „spełniona” – co wyraża się ową skutecznością w lęgach, odchowaniu młodych, czyli w pełni zrealizowanej ekspresji pędu do rozmnażania właściwego temu okresowi.

   bialorzy765ooooo

   …samiec białorzytki…

   …the male of wheatear…

   kopciuszek subad5555555555555

   …samiec subad. kopciuszka…  

   …the male subad. of black redstart… 

   (c) endoors

   Shortly, but full interesting

   I was on the very short walk around the SE of the borders of the village Biebrza yesterday. The reconnaissance was very successful despite this. E.g.. I came across near the sewage treatment plant  on ad. the male of wheatear (photo), feeding flying already young - about so many interesting observation, that birds came flying here from the farther distance surely, and I in spring, and it is from 2 years so, I did not happen in the Biebrza of this species. This male could be the bird, or descendant from one from 2 the pair of this species, whose breeding-ground  disappeared in the village before just two years. Alone this presumption seeming me unusually to be fascinating in this moment…

   Farther - I encountered oneself on disturbing under the village itself and the singing male of black redstart (photo), about immatural feathers. And so such colouration keeps in the case of this species whole the given individual second spring, I about what did not know.

   I encountered the family of he serins in the village - one old bird and 3, full flaying, begging about the food agressivly young birds. How you can see after this meeting, as and the observation of wheatears, spring at many the birds species is „already topped” and „fulfilled” - what speaks that effectiveness in breeding, rearing young, that is in the full the realized expression of the speed to the reproduction proper this periodical.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 17 czerwca 2011 13:16
 • niedziela, 01 maja 2011
  • Deszcz i ochłodzenie

   Dzisiaj większość dnia padał intensywnie deszcz, niebo było kompletnie zachmurzone, a temperatura spadła do zaledwie +10 stopni Celsjusza w południe. Podczas chwilowej poprawy pogody i mniejszych opadów poszedłem na około godzinne obserwacje, przechadzając się przez dwa typy krajobrazu – zurbanizowany i gospodarczy, oraz leśny.  

   Okazało się, że ptaki bardziej otwartych przestrzeni pierwszego biotopu są mniej ruchliwe niż zwykle, mało lub w ogóle nie śpiewają, niektóre, takie jak trznadle, mazurki czy „dzisiejszy” pierwszy w miejscowości Biebrza tej wiosny krętogłów (foto) intensywnie, wspólnie żerują (foto), bez oznak – co piszę głównie w odniesieniu do trznadli oczywiście – terytorialnej agresywności. Takie gatunki, jak szczygieł (foto) czy grzywacz korzystały z okazji w postaci opadów deszczu i oddawały się kąpieli i toalecie. Szereg gatunków (grzywacze, szpaki, bociany), wręcz wypoczywały w strugach deszczu, jako że nie karmiąc jeszcze młodych miały na to dużo czasu. Niektóre natomiast, konkretnie – wróble domowe i kawki, były zajęte budową gniazd i to nie jak zwykle o poranku, a wygląda na to – cały dzień. Niektóre formy natomiast były w swych zachowaniach bardziej typowe – np. pliszki siwe intensywnie żerowały, a spotkany dziś samiec imm. (o niedojrzałym upierzeniu, foto), kopciuszka czy sikora bogatka – w typowy sposób dla lepszej pogody były aktywne głosowo.

   Natomiast w lasach, gdzie nie operował wiatr i zapewne chłód nie był aż tak dotkliwy, na średnim poziomie utrzymywała się cały dzień aktywność głosowa ptaków, tak, że w kontraście do terenów bardziej otwartych – można było określić owe zjawisko niemal harmidrem czy wrzawą ptasich zaśpiewów.  

   kretoglow333999000

   …jednym ze spotkanych dzisiaj gatunków ptaków był krętogłów, który jak szereg innych – nie śpiewał, a oddawał się intensywnemu żerowaniu…

   …he was one from met today wryneck the birds species, which as the row of different - he did not sing, and gave in intensive feeding…

   trznadlemazurki999999

   …trznadle zachowywały się podobnie, a nawet na czas niepogody samce zaprzestały terytorialnych potyczek, by wspólnie z mazurkami żerować…

   …the yellow-hammers behaved on the time of bad weather the males similarly, and even they stopped territorial skirmishes together to feed with tree sparrows…

   szczygiel00000

   …ten szczygieł, w strugach deszczu kąpał się…

   …this goldfinch, he had the bath in the planes of the rain…

   kopciuchimm9999

   …wyraźnie odmiennie w biotopie zurbanizowanym poczynał sobie ten samiec imm. (niedojrzały) kopciuszka, który często się przemieszczał i śpiewał…

   …this male imm. black redstart behaved in biotope urbanized clearly differently - he moved often and sang…

    (c) endoors

   Rain and cooling

   Today the rain rained the majority of the day intensely, the sky was cloudy completely, and the temperature fell to only just +10 the Celsius degrees in the noon. During the temporary improvement of weather and smaller falls I went on about hourlong observations, strolling by two types of scenery - urbanized and the forest. 

   It turned out that birds of more open spaces first biotope were busy less than usually, little or such do not sing, some, at all as first in locality Biebrza village of this spring wryneck (photo) or „the today's” yellow-hammers, tree sparrows intensely together feed (photo), without signs what - I write in the reference to yellow-hammers obviously mainly - territorial aggressiveness. Such species, they goldfinch (photo) or wood pigeon used the opportunity in the figure of the falls of the rain how and gave in bath and toilet. The row of species (wood pigeons, starlings, storks), they rested in the planes of the rain outright as that not feeding and they still not had young on this a lot of time. Some however, concretely – house sparrow and the jackdaw, they were occupied the building of nests and this is not as usual about the morning, and looks on this - whole day. Some forms however were in their behaviours more typical - pied wagtails intensely fed e.g., and the met today male imm. (about immatural feathers, photo), black redstart or great tit - they were in typical for better weather voice active.

   However in forests, the wind did not operate where and the chill was not as much as surely so severe, birds vocal activity kept whole day on the average level, so, that in the contrast to more open terrains - could was those qualify the phenomenon almost noise or uproar birds' singings. 

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 01 maja 2011 23:53
 • piątek, 29 października 2010
  • Niuanse strategii zimowania i behawioru migracyjnego u krogulca

   W zachowaniu (behawiorze) krogulców w okresie migracji i zimowania można dostrzec kilka specyficznych właściwości, pozwalających z pewnym prawdopodobieństwem, o tej porze roku (jesień), odróżnić osobniki przelotne od stacjonarnych…

   Krogulce, to ptaki drapieżne (szponiaste), które z zasady są samotnikami. W okresie wędrówek tego gatunku przelotne krogulce spotykają się z lokalną  częścią populacji, która jest osiadła, zimuje, i wówczas można oglądać widowiskowe potyczki, zwykle 2 osobników, które w finezyjnych i brawurowych ewolucjach powietrznych rytualnie „walczą” ze sobą, aż któryś z ptaków rezygnuje i oddala się. Podczas tych walk ptaki często pikują na siebie z gwałtownym przyśpieszeniem na małym dystansie, a jednostkowa konfrontacja kończy się prezentacją „uzbrojenia” – czyli szponów w danej chwili broniącego się przed atakiem osobnika. Po chwili często inicjatywę przejmuje atakowany ptak i sam „uderza” w rywala o żerowisko – właśnie żerowisko, o czym dalej... Po pewnym czasie – gdy ptaki w taki właśnie, rytualny sposób, ocenią swoje wzajemne siły i motywacje – 1 z osobników rezygnuje, zwykle wznosi się krążąc aktywnie i oddala w inne miejsce.

   I tu właśnie można dostrzec pewną prawidłowość – osobniki migrujące, wędrowne – obierają kierunek przelotu, czyli południowo – zachodni; ptaki osiadłe – jesienią często też tak się, zapewne powodowane instynktem, zachowują, choć nie zawsze, i chociaż czasem lecą w wyżej wymienionym kierunku – to zwykle na niskim pułapie i do najbliższego, w swoim rewirze jesienno-zimowym, żerowiska… Natomiast osobniki przelotne – obierają kierunek migracji przede wszystkim zgodny z instynktem, a dopiero później - rozkładem żerowisk, którymi są często najbliższe ludzkie osiedla, (migrują przy okazji żerując), ale i zachowanie jest wyraźnie odmienne… Przemieszczają się na dużym pułapie i atakują potencjalne ofiary w gwałtownym nurkowaniu ze zwiniętymi zupełnie skrzydłami – a jeśli atak jest nieudany – ponownie wznoszą się wysoko, obierają migracyjny kierunek lotu i znów „spadają” nurkując w kolejnym ataku w następnej miejscowości o lokalizacji zgodnej z kierunkiem migracyjnym… Natomiast krogulce osiadłe wykazują w zachowaniu łowieckim nie tylko więcej inwencji i technik, łącznie z częstymi atakami z niskiego lotu ze „skradaniem się” – ale też świetną znajomość topografii terenu i rozkładu osad ludzkich, gdzie polują, czy wręcz „gospodarzą” populacjami potencjalnych ofiar. I właśnie odmienność behawioru (zachowania) obu frakcji populacji krogulców, migracyjnej i stacjonarnej, pozwala czasem z dużym prawdopodobieństwem ocenić, czy dany osobnik należy do populacji wędrownej, czy osiadłej i zimującej. Wydaje się, że podczas wyżowej pogody, szczególnie sprzyjającej migracji tego gatunku, wyżej opisana metoda oceny statusu behawioralnego ptaków przynosi najlepsze rezultaty – choć zjawisko tu opisane jest w dużej mierze hipotetyczne i wymaga potwierdzenia w trybie szczegółowych obserwacji i badań…    

   acnwall187435

   ...krogulce: u góry - 2 osobniki w rytualnym konflikcie; poniżej - krążący, przelotny osobnik, po "walce"; u dołu, po prawej - ptak oddalający się na inne żerowisko...  

   szpaoffkro196387

   ...w czasie migracji krogulców szpaki zbierają się w duże stada i są niezwykle czujne oraz płochliwe, często bowiem są atakowane przez te drapieżniki...

   kroguoff4987621

   ...widniejące na fotografii powyżej gatunki ptaków (od lewej w dół) - wróble mazurki, sikory bogatki, trznadle i kopciuszki - to przykłady ofiar chwytanych głównie przez krogulce stacjonarne, polujące często z zaskoczenia, dlatego każdy z tych gatunków chętnie przebywa o tej porze roku w pobliżu ludzkich osad i kryjówek np. w postaci gęstych gałęzi...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 29 października 2010 00:59

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny