eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „śmierć na drogach”

 • piątek, 04 marca 2016
 • poniedziałek, 02 czerwca 2014
  • Lęgowi oportuniści

   W ostatnich dniach pojawiły się tu w mieście Zwoleń na Mazowszu lotne młode np. kawek i grzywaczy (foto). Nagminne są dramaty tych gatunków gdzie śmierć zbiera obfite żniwo. Jeśli to nie jest krogulec (patrz foto upolowanego w parku miejskim przez tego drapieżcę i porzuconego, bo spłoszonego przez ludzi, młodego grzywacza), to jeszcze częściej przyczyną powszechnych ubytków w populacji młodych osobników ludzie są pośrednio -  często takie młode, w pełni sprawne ptaki giną np. na szosach. Lotne pisklęta są wyjątkowo niedoświadczone i bezbronne względem każdej formy zagrożenia. Wygląda na to, że frakcja populacji, która ginie – i to w dużej skali, swoim dramatem pozwala osobnikom pozostałym przy życiu uczyć się, za wskazaniem ptaków dorosłych, rodzicielskich, i ostatecznie unikać tych form zagrożenia. Przyroda jest tu jednak wyjątkowo rozrzutna, a zjawisko to – znane w jeszcze większym stopniu np. u owadów i ryb, nazywane jest „lęgowym oportunizmem”.

   martwy mlody grzywacz

   …porzucony przez krogulca martwy młody grzywacz…

   …dead young ringdove left by the sparrowhawk…

   piskle kawki

   …to lotne pisklę kawki po kilku godzinach od mojej interwencji polegającej na przeniesieniu go w bezpieczne miejsce, ostatecznie zginęło pod kołami samochodów…

   …this volatile chick of the jackdaw after a few hours from my intervention consisting in moving it into the safe place, after all died under wheels of cars…

   mlody grzywacz independent

   …powyżej pisklę grzywacza przed i po usamodzielnieniu się…

   …above chick of the ringdove before and after becoming independent…

   blizniaki grzywacze

   …i jeszcze raz – tym razem samodzielne dwa grzywacze z tego samego lęgu…

   …and one more time - this time two independent ringdoves from the same hatching…

   (c) endoors

   Breeding opportunists

   On last days they turned up here in the city Zwoleń in Mazovia volatile young e.g. of jackdaws and ringdoves (photo). Dramas of these kinds are commonplace where the death is taking a heavy toll. If it isn't a sparrowhawk (watch the photo of young ringdove hunted down by this bird of prey in the urban park and left, because of scared away by people), it in the population of young individuals people are still more often a cause of universal losses indirectly - such young, truly efficient birds often die e.g. on roads. Volatile chicks are exceptionally inexperienced and defenceless with regard to every form of the threat. He looks like it, that faction of the population which is dying - and what's more in the large scale, with one's drama lets individuals the surviving  .. study, behind showing adult, parental birds, and after all avoid these forms of the threat. The nature is here but exceptionally prodigal, and this phenomenon - well-known in still large degree e.g. at insects and fish, is being called the "breeding opportunism".

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 02 czerwca 2014 13:33
 • poniedziałek, 28 kwietnia 2014
  • Co zdarzyło się ostatnio nowego w przyrodzie?

   Wczoraj rano byłem na obserwacjach w dolinie rzeki Zwolenki (obszar ochronny Natura 2000), na Mazowszu. Okazało się, że przyleciały już słowiki szare, w tym jeden samiec najprawdopodobniej śpiewa już od kilku dni! Poznaję to po fakcie „nienaganności” wysłowionej przez niego zwrotki plus – po tym, że śpiewa non–stop. Z doświadczenia wiem, że słowiki i inne ptaki śpiewające, krótko po przylocie przez kilka dni mają śpiew nieczysty, krótki, „zdawkowy”, a sam koncert jest często na bardzo długo przerywany. I rzeczywiście był niedaleko solisty drugi samczyk, który zaledwie 2 razy krótko się odezwał i umilkł na dobre. Ten osobnik mógł przylecieć zaledwie dzisiejszej nocy. Pojawiły się też pierwsze pokrzewki cierniówki, kukułki – samce, krętogłowy, trzcinniczki, rokitniczki i trzciniak. Ten ostatni zaledwie kilkukrotnie zdawkowo zaśpiewał i umilkł na dobre. Po tym ponownie poznałem, że przyleciał tu zupełnie niedawno. Poza tym nad doliną tokował i żerował samiec błotniaka stawowego, a także wykryłem tu gołębia siniaka i lęgowego samca pliszki żółtej. Widziałem zaniepokojoną parę pokrzewki piegży i wiele innych świadectw, iż wiosna w tym roku – choć dość chłodna, postępuje nadzwyczaj szybko. Mimo, że jest dopiero koniec kwietnia – przekwitło już większość drzew nie tylko owocowych, a na przykład już kwitnienie rozpoczął bez (foto).

   Dodam może, że nad Zwolenką pod Zwoleniem spotkałem także tropy sarny (foto), a warto zauważyć, że samce tego gatunku już nocami nawołują; tropy borsuka (foto) i kolejne dowody złej interakcji ludzi i zwierząt na drogach, tu gruntowych, w dolinie. Oto myszołów posilał się ranną żabą trawną (foto); w innych miejscach znajdowałem zabite przez ruch kołowy tylko młode okazy tych form (foto), a także rozjechane mięczaki – foto. Przykro na to wszystko patrzeć, ale jeden z wniosków to taki, że np. u większości wczesnowiosennych płazów zakończył się okres godowy i osobniki młode zajęły mniej korzystne rewiry, w których niestety bywa, że spotyka je tak bezsensowna śmierć. Inna rzecz, że w stawach już od kilku dni trwa wytrwały koncert żab zielonych: wodnych, śmieszek i jeziorkowych. Mamy zatem pełnię wiosny i piękna oraz „prędka”, wręcz żywiołowa ta tegoroczna wiosna!

    

   borsuk trop wiosna

   ...tropy borsuka / the tracks of the bedger...

   trop sarny wiosna

   ...tropy sarny / the tracks of the roe deer...

   zaba trawna wiosna

   ...zabite przez ruch kołowy (oraz pożarta przez myszołowa – z prawej) młode żaby trawne...

   ...killed by the road traffic (and feeding by the common buzzard - from right) young frogs...

   slimak winniczek wiosna

   ...ślimak winniczek – częsta ofiara nawet nieznacznego ruchu samochodów...

   ...snail edible snail - regular victim of even a slight movement of cars...

   kwitnacy bez wiosna

   ...rozpoczynający już kwitnienie krzak bzu...

   ...lilac bush commencing the flowering already...

   (c) endoors


    What happened recently new in nature?

   Yesterday morning I was on observation in the valley of the Zwolenki river (protection zone Nature 2000), in Mazovia. It turned out that thrush nightingales had already flown in, including one male is most probably singing already for a few days! I am getting to know it after the fact
   "impeccabilities" of plus verse articulated by him - after the fact that he is singing non-stop. From experience I know, that nightingales and other songbird, briefly after the arrival for a few days have a dirty, short singing, "perfunctory", and very concert is often on very much long given up. And indeed there was the other male near the soloist, which only 2 times briefly he spoke and became quiet for good. This specimen could arrive scarcely of today's night. Also first blackcaps of the whitethroat appeared, cuckoos - males, wrynecks, eurasian reed warblers, sedge warblers and the great reed walbrel. The one last scarcely repeatedly tritely he sang and became quiet for good. Again I could tell from it that he had arrived here completely recently. Apart from that above the valley he made a display call and a male of the marsh harrier preyed, as well as I detected the stock dove and the breeding male of the yellow wagtail here. I could see the  alarmed pair of the whitethroat and a lot of other certificates, that spring this year - at least enough cool, is acting remarkably quickly. Even though only the end of April is - already shed blossom majority of trees not only fruit, and for example already commenced the flowering lilac bush (photo).  I will add perhaps, that above the Zwolenka River under The Zwolen Town I came across also tracks of the roe deer (photo), and it is worthwhile noticing, that males of this kind already with nights are calling; tracks of the badger (photo) and next evidence of bad interaction of people and animals on roads, here soil-grown, in the valley. Here the common buzzard refreshed itself with wounded frog (photo); in other places I found young pictures killed by the road traffic only of these forms (photo), as well as molluscs run over - photo. Unpleasantly on that's all to look, but one of conclusions it so e.g. at the majority of early-spring amphibians a nuptial period and young specimens ended they occupied less beneficial areas, in which unfortunately he is, that such a pointless death was meeting them. Another thing is that in ponds for a few days he already lasts the persistent virtuoso performance of green frogs: water, laugh and others. And so we have the height of the spring and beauties and "quick", simply impetuous this year's spring!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 28 kwietnia 2014 10:33
 • sobota, 26 kwietnia 2014
  • Dramat żółwia błotnego

   W sierpniu 2009 roku pisałem na tych łamach o dramacie zwierzaków na podlaskich drogach. Dziś wracam do tego tematu inspirowany niezwykłym zdarzeniem! Wczoraj bowiem, przechodząc popołudniu ul. Perzyny w Zwoleniu znalazłem na tym ruchliwym trakcie świeżo zabitego przez samochód dorosłego żółwia błotnego! (foto). Oczywiście żal mi zwierzaczka, jednak warto odnotować, że  obserwacja jest ciekawa z uwagi na lokalizację. Otóż do zdarzenia doszło około 500m od doliny rzeki Zwolenki (Obszar Ochronny Natura 2000), gdzie żółwie błotne dość licznie występują, a jak wiadomo jest to gad silnie związany ze środowiskiem wodnym, więc jego obecność na szosie jest dużym zaskoczeniem. Zrobiłem wczoraj dokumentację aparatem, a dziś o tym szybko, przekonany o niezwykłości zdarzenia, donoszę…

   zolw blotny smierc

   ...zabity przez samochód dorosły żółw błotny...

   ...killed by car the adult marsh turtle...

    (c) endoors

   Drama of the marsh turtle

   In August 2009 I wrote on these pages about the drama of animals on Podlasie roads. Today I am coming back to this subject inspired with unusual event! Yesterday because, going for afternoon in Zwoleń on this busy route Perzyny street I found  the adult and fresh killed by the ca of the marsh turtle r! (photo). Of course sorrow for me animal, however it is
   worthwhile taking note that observation is interesting due to the location. So to the event an about 500 m sought the Zwolenka river (Nature 2000 protection zone), such distance from the valley, where marsh turtle enough in large numbers are appearing, and as everybody knows it is reptile strongly connected with the aquatic environment, so his presence at the road is a great surprise. I did documentation yesterday with apparatus, and today about it quickly, convinced of the peculiarity of the event, I am informing.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 26 kwietnia 2014 11:06
 • czwartek, 27 sierpnia 2009
  • Śmierć na drogach - dopowiedzenie...

   ...Ponieważ w tym roku nieco uważniej starałem się przyjrzeć przypakom zwierzęcych dramatów na komunikacyjnych traktach, a ostatnio też wzbogaciłem się o nowe materiały i przemyślenia, postanowiłem na chwilę wrócić do tego wątku... Z jednej strony - by podzielić się owymi konkluzjami z odbiorcami serwisu; z drugiej - trochę ku przestrodze, pośrednio, tym wszystkim, którzy skłonni by byli winić za powszechność zjawiska kolizji zwierząt z pojazdami właśnie owe zwierzęta, czy przyrodę ogólnie, wskazując na jej rażącą niedoskonałość...

   ...W przypadku nawet mięczaków oraz owadów, czy płazów i gadów zatrważająca częstość utraty życia przez te zwierzęta w wyniku ruchu kołowego nie powinna wzbudzać pogardy do tych form życia, jako że w takiej ich ocenie nie uwzględnia się najistotniejszego aspektu ich faktycznego świetnego przystosowania do warunków środowiska, skoro w tak nieprzebranych liczebnościach występują w swoich optimach biotopowych, czyli niszach!! Dość powiedzieć w tym miejscu na zakończenie tego wątku, że nawet sami ludzie nie radzą sobie z urządzeniem tak "wyabstrahowanym z natury", jakim jest samochód, i w naszym kraju statystyka wypadków z udziałem ludzi jest usytuowana na 3-cim miejscu ze wszystkich przypaków śmiertelności w populacji w skali roku!!! (wg danych TVP). A zatem dobrą radą będzie zalecenie powściągliwości w podszytych emocjami ocenach innych form życia jakąkolwiek redukcjonistyczną miarą, jako np. bytów nazbyt prostych i "sztywnych", by można było je obdarzać szacunkiem...

   ...Przypomnijmy na koniec tego wpisu, iż z pozoru "jakiś tam", jak ktoś ostatnio powiedział w mojej obecności - ślimak czy zaskroniec, jako właśnie żywy - podkreślam - żywy - organizm ma tą niewymierną i bezwzględną, jednoznaczną i niezaprzeczalną przewagę nad wszelkim bytem sztucznym stworzonym przez człowieka, iż jest takiego rodzaju "wynalazkiem", że zarazem i prototypem i egzemplarzem seryjnym - niepowtarzalny w każdym przypadku i stąd aż tak becenny, że "klasy zero"... I jako taki zobowiązuje sam przez się do opieki i ochrony...

   krkslis1

   ...a właśnie - taki obrazek zastałem na ulicy przed moim domem ubiegłego lata... - lisy, mimo, że słusznie są symbolem sprytu i inteligencji, często stają się ofiarami wypadków - wniosek jest zatem jeden jedyny - ludzie posługują się chyba zbyt niebezpiecznym narzędziem - na pewno w każdym razie nie jest winna - zwłaszcza sobie sama - przyroda...

   myszzajczek1

   ...z innych "wyżej" uorganizowanych form życia częste są przypadki śmierci na szosach gryzoni: np. myszy czy zajęcy - w tym ostatnim przypadku ciekawym zagadnieniem ekologicznym jest przypuszczalny związek spadku liczebności szaraków wraz ze wzrostem osiągów technologicznych i ilości samochodów - bez wątpienia związek ten jest b. istotny i zapewne ważniejszy niż domniemany wpływ wzrostu populacji ptaków drapieżnych - czyli wg łowieckiego skrótu myślowego - tzw. "jastrzębi"...

   plgad1kr

   ...gady i płazy - dwa odmienne typy ekoklimatologiczne - ten sam znak równości - ruchliwa szosa...

   owady41

   ...owady...

   mieczakrsk41

   ...i mięczaki - istny pogrom...

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 27 sierpnia 2009 23:27

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny