eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „fakt naukowy”

 • poniedziałek, 05 maja 2014
  • Właściwości podejścia naukowego

   Na łamach stron „endoors” lansuję i popularyzuję specyficzne, dociekliwe, analityczne, formalne czyli naukowe podejście do zagadnień „wokół Natury”. Na tym tle każdy stwierdzony, a potem opisany tu fakt ma charakter bezstronny i mało zaangażowany emocjonalnie, poza aspektem wręcz, nazwijmy to, „przyjemności” intelektualnej, właściwej aktowi poznawczemu wręcz na granicy katharsis. Oznacza to wszystko wyabstrahowanie i właśnie bezstronne, surowe podejście do zagadnień i tych faktów oraz następnie ich interpretację. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ czasem tak niemal oschła, „wyzuta z emocji” prezentacja może wydawać się niestosowna z uwagi na te (naukowe) fakty i ich specyfikę! (patrz foto poniżej). Tak jak Natura jest bezwzględna, surowa i bezstronna – tak My podchodźmy do obserwowanych w Niej kwestii, faktów właśnie, a cieszmy się swobodą ich interpretacji w ramach naukowego dyskursu! Zachęcam wszystkich do takiego podejścia…

   Ostatnio ochłodziło się znacznie, padał deszcz. Następnego dnia na ulicach miasta Zwolenia pojawiły się ofiary nagłego załamania aury – martwe ptasie pisklęta (patrz foto poniżej). Z właśnie tego niezbyt „urodziwego”, ale jednak faktu naukowego, z jego specyfiki i właściwości,  wnioskuję, że śmierć zebrała swe żniwo w grupie najmłodszych, najsłabszych piskląt oraz, że była to „okazja”, łut szczęścia, bonanza dla form drapieżnych i padlinożernych. Mimo, że widok martwego pisklaka jest niemal przerażający, nieprzyjemny i nieestetyczny, generuje smutek i żal, ale też odrazę oraz protest – dowiadujemy się też, że wiosna faktycznie w tym roku robi błyskawiczne i szybkie postępy, a młode u wielu form pojawiły się szczególnie wcześnie! Zatem przejdźmy nad stroną emocjonalną tego faktu do porządku dziennego, spójrzmy na fotografie, przeanalizujmy, wyciągnijmy wnioski. Jednym z nich jest konstatacja, iż Natura toczy swój byt niczym żywioł, lawina czy burza – tak jest surowa i bezwzględna wobec swoich ożywionych tworów i form. I tego nikt nigdy nie zmieni…

    

   martwe piskle 1

   …martwe pisklę wróbla domowego, zapewne najmłodsze z lęgu…

   …dead chick of the house sparrow, probably youngest of the hatching…

   piskle pozarte padlina

   …inne martwe pisklę ptaka śpiewającego, częściowo spożyte przez padlinożercę…

   other dead chick of songbird, partly eaten by the carrion-feeder…

   (c) endoors

   Properties of the scientific discourse

   On pages of sides "endoors" I am promoting and I am popularizing the peculiar, discerning, analytical, formal i.e. scientific approach towards issues "around the Nature". Against this background every stated, but then described here fact has character impartial and little employed emotionally, apart from the aspect straight out, let us name it, "pleasures" intellectual, typical of a cognitive act give on the border to catharsis. Everything is determining it abstracting and exactly an impartial, severe attempt at issues and these facts and next their interpretation. Why am I writing about it? Since with time so almost hard-faced, "devoid of emotion" the presentation can seem inappropriate from the attention on the ones (scientific) facts and their specificity! (watch the photo below). The same as the Nature she is ruthless, strict and impartial - yes we let us approach issues observed in it, of facts exactly, and let us enjoy the freedom of their interpretation in frames of the scientific discourse! I am encouraging everyone for such an attempt.

   Recently it cooled off much, a rain fell. Of the following day victims of sudden bending the weather appeared on Zwolenia city streets - dead bird's chicks (watch the photo below). From exactly it not very "comely", but still of scientific fact, from his specificity and the property, I am concluding that the death collected its toll in the group of youngest, weakest chicks and was it is a "chance", a bit of luck, the bonanza for predatory and carrion-eating forms. Even though the view of the dead chick is almost terrifying, unpleasant and unaesthetic, is generating sadness and sorrow, but also the aversion and the protest - we also learn that the spring indeed this year is doing lightning and rapid progresses, and young at many forms appeared particularly early! And so let us wave aside the emotional side of this fact, let us look on the photographer's shop, let us analyse, let us conclude. An observation that the Nature is rolling its existence like the element, an avalanche or a storm are one of them - this way is strict and ruthless towards her creatures cheered up and forms. And nobody will never change it.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 05 maja 2014 09:53

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny