eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „stawy Bąkowiec”

 • wtorek, 11 października 2016
  • Rzadkości i rzadkości fenologiczne stawów w Bąkowcu

   W czasie wizyty na stawach w Bąkowcu (foto), udało mi się także posłuchać, zobaczyć wielokrotnie i policzyć obecne tam rzadkie ptaki, wąsatki (dwie – trzy rodziny, 8 i 4 ptaki), (foto). A także stwierdzić obecność na Mazowszu  pierwszej dekadzie października, „względne”, okresowe rzadkości, w sensie późnej obecności, takie jak: trzcinniczek (samczyk nawet śpiewał!), dymówka (4, 2, 1, 1), błotniak stawowy (2 osobniki w ubarwieniu samicy), (foto), krwawodziób, brodziec piskliwy, wodnik, nawet bekas kszyk czy żurawie, które w liczbie 5 osobników przeleciały na N (północ) w głąb Puszczy Kozienickiej (foto). Interesujący też był pojaw okazu z pokolenia jesiennego pięknego motyla – rusałki osetnik (foto)…

   krajobraz Bąkowiec

   …krajobraz stawów w Bąkowcu…

   …the landscape of the Bąkowiec ponds…

   wąsatki

   …wąsatki..

   …bearded tits…

   błotiak stawowy samica

   …błotniak stawowy…

   …marsh harrier…

   stadko zurawi

   …stadko żurawi…

   …the little flock of cranes…

   rusalka osetnik

   …rusałka osetnik…

   …the beautiful butterfly - water nymphs citril finch…

   (c) endoors

   Rarities and fenological rarities of the ponds in Bąkowiec

   During the visit on ponds in Bąkowiec (photo), I managed also to listen, to see repeatedly and to count current there rare birds, bearded tits (two - three families, 8 and 4 birds), (photo). And also to state the presence in Mazovia for first decade of the October, "relative", periodic rarities, in the meaning of the late presence, so as: reed warbler (the male even sang!), barn swallow (4, 2, 1, 1), marsh harrier (2 specimens in colouring the female), (photo), redshank, common sandpiper, water rail, even a snipe the common snipe or cranes which screwed individuals in the amount of 5 on N (north) deep into of Forest of Kozienice (photo). He was also interesting appear of specimen from the autumn generation of the beautiful butterfly - water nymphs citril finch (photo)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 11 października 2016 11:43
 • sobota, 08 października 2016
  • Draki i ptaki

   Wczoraj wybrałem się na ptaki na stawy w Bąkowcu na przedpolu Puszczy Kozienickiej i rzeki Wisły. Od razu rano przemieściłem się w południowo wschodni skraj kompleksu, by sprawdzić, czy jest tam jak zawsze srokosz. I był (foto), a po chwili poczyniłem super obserwacje jego zachowania (behawioru). Oto kilkanaście metrów od dzierzby przysiadł myszołów. Srokosz był tym faktem wielce skonsternowany i zdenerwowany. Najpierw wydał 4 razy przeciągłe „ciirrrrr” czyli głos alarmowy, by zaraz potem wyrażać swoje niezadowolenie 3 krotnym skrzekiem „tszeek”, który obok wyglądu gatunku, stoi za jego nazwą. I rzeczywiście – obecność myszołowa i kłótnia między drapieżcami ośmieliła liczne tu i na stawach modraszki, które zaczęły srokosza przepędzać i nękać (foto).

   Po południu z kolei bohaterem podobnego i analogicznego zachowania był szpak (foto). Ptak wraz z drugim swoim towarzyszem chciał się posilić jagodami aronii z rosłego krzaka przy szosie. Jednak ja byłem wyraźnie za blisko i osobnik ten po kilku podejściach i kręgach w pobliżu, opadł na słup w pobliżu (foto). Tu zdenerwowany mnie obserwował co jakiś czas emitując znany mi z kłótni szpaków w stadzie odgłos. Było to głośne, chrapliwe, nieprzyjemne „trzyyk”, głos niezadowolenia i agresji. Oczywiście oddaliłem się po chwili by szpak się posilił. Ten nie czekał, i już spokojniejszy zaczął ostrożnie zajadać aronię…

   stawy w Bakowcu

   …krajobraz stawów w Bąkowcu…

   …landscape of the ponds in Bąkowiec…

   niezadowolony srokosz

   …niezadowolony z obecności myszołowa – konkurenta i zagrożenia – srokosz...

   …dissatisfied with the presence of the common buzzard - of the competitor and the threat - great grey shrike…

   srokosz i modraszka

   …srokosz i modraszka…

   …great grey shrike and of blue tit…

   szpak przy krzaku aronii

   …szpak na słupie przy krzaku aronii…

   …the starling on the pole by the bush of the chokeberry…

   (c) endoors

   Rumpuses and birds

   Yesterday I went to birds to ponds in Bąkowiec on outskirts of the Forest of Kozienice and the River Vistula. At once in the morning I moved in south eastern verge of complex in order to check, whether there is a great grey shrike there as ever. And was (photo), and after a moment I made super observation of keeping (of behavior). These are a dozen or so metres from the shrike a common buzzard perched. The great grey shrike was this fact highly dismayed and irritated. At first he gave 4 long-drawn-out times "ciirrrrr" that is alarm voice in order right away then to express one's dissatisfaction 3 times with frogspawn "tszeek", which besides the appearance of the kind, is behind his name. And indeed - the presence of the common buzzard and the quarrel between assailants encouraged numerous here and on ponds to repel blue tits which started to harass the great grey shrike and to disturb him (photo).

   In the afternoon next a starling was a central figure of the similar and analogous behaviour (photo). The bird along from second with one's companion wanted to refresh himself with bilberries of the chokeberry from the brawny bush by the road. However I was clearly too close and this specimen after a few climbs and circles in the vicinity, fell on the pole in the vicinity (photo). Here irritated observed me every now and then emitting the sound known for me from the quarrel of starling in the herd. It was noisy, hoarse, unpleasant "trzyyk", voice of dissatisfaction and aggression. Of course I walked away after a moment so that the starling refreshed itself. The one didn't wait, and already calmer started cautiously eating the chokeberry heartily…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 08 października 2016 12:09

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny