eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „raniuszek”

 • poniedziałek, 11 lutego 2019
  • Dobre wiesci o postępach Przedwiośnia 2019 roku

   Wczoraj i kilka dni wstecz byłem na obserwacjach ornitologicznych głównie w Dolinie Zwolenki (Natura 2000 – foto poniżej). Długo o poranku śpiewa już samczyk kosa (foto 2x). Nastąpiło rozproszenie stad sikor (foto – samiczki i samczyka bogatki; modraszki i raniuszka – poniżej), choć te zimujące ze wschodu trzymają się razem. Miasto i Dolina aż „zanosi się” śpiewem tych gatunków. Podobnie wróble domowe w większości opuściły już miejsca zimowania (foto 2x) i rozleciały po okolicy. W Dolinie przy gnieździe żerowała samiczka myszołowa, siedząc na gałęzi (foto), a także kaczki krzyżówki (foto) oraz pierwsza w tym roku para łabędzi niemych. Przedwiośnie 2019 jest już coraz bardziej „zaawansowane”...

   ...

   krajob N 2000

   ...

   kos samczyk 1

   ...

   spiew kos

   ...

   krajob N 2000

   ...

   samiczka bogatka

   ...

   samczyk bogatka

   ...

   wrobel legowisko

   ...

   wroble zimowisko jeszcze

   ...

   modraszka

   ...

   krajob N 2000

   ...

   raniuszek

   ...

   krajob N 2000

   ...

   myszolow samiczka

   ...

   krajob N 2000

   ...

   krzyzowki kaczki

   ...

   krajob N 2000

   ...

   (c) endoors

    

   Good messages about progress of the early spring of 2019

    

   Yesterday and a few days backwards I was on ornithological observation mainly in the Zwolenka Valley (Nature 2000 - photo below). Long about morning a male is already singing the blackbird (photo 2 x). Dispersing flocks of tits took place (photo - of the female and the male of the great tit; blue tits and the long-tailed tit - below), at least the ones spending the winter from the east are sticking together. The city and the Valley as far as "is becoming overcast" with singing of these kinds. Similarly house sparrows largely left already places of spending the winter (photo 2 x) and disperse all over surroundings. In the Valley at the nest a female of the common buzzard preyed, sitting on the branch (photo), as well as mallard (photo) and first this year pair of mute swan. The early spring 2019 is already more and more "advanced"...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 11 lutego 2019 03:56
 • poniedziałek, 02 października 2017
  • Aktualności z jesiennej doliny rzeki Zwolenki

   Najpierw ku mojemu zdziwieniu na stawie w pobliżu oczyszczalni ścieków (foto), (tzw. „Dół Sokala”), napotkałem siedzącego na kikucie olchy młodego kormorana (foto). Wkrótce okazało się, że łącznie ptaków jest aż cztery! Prawdopodobnie rodzina tego gatunku po chwili oddaliła się w szyku klucza na SSE (południowy – wschód), (foto). Następnie w dolinę pomknęła żerująca, młoda dymówka. Jednak kołujący w tej okolicy jastrząb, dorosła samiczka, okazał się jeszcze bardziej interesujący (foto). Drapieżca ostatecznie w „łownym” locie powędrował w dół rzeki Zwolenki (Obszar Natura 2000). Opodal na polach przez długą chwilę niemal wiosenny śpiew i lot tokowy „uciął” sobie samczyk skowronka. Z wielu innych form ptaków wyróżniły się niepłochliwe raniuszki (foto), śpiewający strzyżyk i obecna już w samym mieście pleszka w szacie spoczynkowej. Odnotowałem także późno w tym roku śpiewające jesienią samczyki pierwiosnka oraz obserwowałem kilka świergotków drzewnych i jednego świergotka łąkowego...

   dol Sokala k Zwolenia

   ...staw – miejsce obserwacji kormoranów...

   ...pond - place of observation of cormorants...

   kormoran na stawie 

   ...

   kormorany klucz

   ...kormorany...

   ...cormorants...

   Zwolenka i jastrzab

   ...okolica doliny rzeki Zwolenki z obserwacją jastrzębia...

   ...surroundings of the valley of the Zwolenka river with observation of the goshawk...

   jastrzab samiczka w locie

   ...jastrząb, dorosła samiczka...

   ...goshawk, adult female...

   raniuszek

   ...raniuszek...

   ...long-tailed tit...

   (c) endoors

   News from the autumn valley of the Zwolenka river

   At first to my surprise on the pond in the vicinity of the sewage treatment plant (photo), (so-called "Sokala Hole"), I came across the young cormorant sitting on the stump of the alder tree (photo). Soon it turned out, that altogether of birds it is as far as four! The family of this kind probably after a moment grew apart in the chic of the key on SSE (the south-east), (photo). Next into the valley a preying, young barn swallow dashed. Goshawk however circling in these surroundings, adult female, turned out to be even more interesting (photo). Assailant after all in "game" flight downriver Zwolenka walked (Area Nature 2000). Close by on fields through the long moment the almost spring singing and the course flight "cut" for oneself male of the skylark. From many other forms of birds tame long-tailed tits stood out (photo), singing wren and current already in very city redstart in the winter robe. I also recorded males of the chiff-chaff late singing in their autumn voice - this year as well as I watched a few tree pipits and one meadow pipit...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 02 października 2017 19:50
 • środa, 26 listopada 2014
  • Ludy pierwotne

   Dzisiaj rano obserwowałem tu w Zwoleniu na osiedlu przy ul. Wojska Polskiego żerującego na osiedlowym jesionie pełzacza leśnego. Ptaszek był kompletnie niepłochliwy i zajęty skrzętnie zbieraniem owadów spod kory drzewa (foto). Uświadomiłem sobie z miejsca, że przyleciał tu z dużej odległości i jak już pisałem – na nie eksploatowane wcześniej, a więc bogate w pokarm, żerowisko. Był świetnie przystosowany do swego „zawodu” zbieracza larw insektów spod kory, tak anatomicznie jak i behawioralnie, wprost czempion w tej specjalizacji. Dodam może, że różnica między mną a tym ptaszkiem, to tylko różnica w stopniu, a nie w rodzaju. Dlatego na podstawie i innych „zbieraczy” na osiedlu z „innego świata”, obecnych tu w poszukiwaniu bonanzy – bogatych żerowisk, takich jak raniuszki czy kowaliki, stwierdzam, że pełzacz leśny i te gatunki, no i wszystkie formy ożywione, a zaawansowane filogenetycznie, to z dużym przybliżeniem owe „Ludy pierwotne”…

   pelzacz lesny 11

   …żerujący na jesionie pełzacz leśny…

   …common treecreeper preying on the ash tree…

   (c) endoors

   "Primitive peoples"

   Today in the morning I observed the common treecreeper preying on the community ash tree here in Zwoleń town on the housing estate by the Wojska Polskiego Street. The birdie was completely tame and busy with busily collecting insects from under the bark of the tree (photo). I realized right away that he had arrived here from the great distance and how I already wrote - on not exploited earlier, that is rich in food, feeding ground. Great he was adapted to one's of "profession" of collector of larvae of insects from under the bark, so anatomically as well as behavioral, directly champion in this specialization. I will add perhaps, that difference between me and this tick, it only a difference in the step, rather than in the kind. Therefore on the base and other of "collectors" on the housing estate from of "other world", of those present here in search for the bonanza - of the rich of feeding grounds, so as long-tailed tits or nuthatches, I state, that the common treecreeper and these kinds, and all revived, but advanced forms phylogenetically, it with a rough approximation those "primitive peoples"…

   (c) endoors

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 26 listopada 2014 10:39

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny