eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „myszołów”

 • sobota, 10 listopada 2018
  • Wiosna jesienią?

   Ostatnio obserwowałem ptaki w pobliżu Bartodziejskiego Ługu (foto) w Puszczy Kozienickiej (Natura 2000) pod Podgórą (foto). Jak zwykle las czy Natura obdarzyły mnie kulminacją zdarzeń, po pewnym czasie od wejścia w leśne ostępy (foto). Jednak wiedziałem, że to nastąpi. Najpierw zauważyłem wiewiórkę (foto) i sosnówkę pijące wodę z kałuży. Po chwili dostrzegłem dorosłą samiczkę jastrzębia w wielokrotnym locie tokowym ze względu na przelatujące powyżej dwie inne, przelotne, dorosłe samiczki (foto). Gdy samica ta wzbiła się wyżej – spadła (!!), czyli zaatakowała i pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem, na przelotne stado gęsi zbożowych (foto). Szansą jastrzębia było bowiem zamieszanie, jakie u gęsi wzbudził przelatujący w ich linii lotu samolot wojskowy "Orlik" (foto). Gdy zbożowe zmieniły kierunek lotu unikając kolizji – jastrząb je zaatakował... Jakby było mało tych atrakcji – na początku obserwacji dorosły samczyk błotniaka zbożowego przeciągnął w przelocie na SW (foto). Pod koniec tej "obserwacyjnej sesji" nad las wyleciały dwa walczące myszołowy, prawdopodobnie samczyki (foto)...

   ...

   kraj P Kozienicka

   ...

   wieworka

   ...

   jastrzab samica

   ...

   inne samice 

   ...

   gesi zbozowe klucz

   ...

   samolot Orlik

   ...

   gesi atak acg

   ...

   jastrzab po ataku na gesi

   ...

   bl zbozowy samczyk

   ...

   bl zbozowy 

   ...

   walczace myszolowy

   ...

   Miodne

   ...

   Miodne

   ...

   Lug Bartodziejski

   ...

   Bartodziejski

   ...

   (c) endoors

   Spring on autumn?

   Recently I went birdwatching in the vicinity of Bartodziejski Lye (photo) in the Forest of Kozienice (Nature 2000) under Podgóra (photo). As usual forest or the Nature gave me the culmination of events, after the certain time from entering woody backwoods (photo). However I knew that it would take place. At first I noticed the squirrel (photo) and pine tit drinking the water from the puddle. After a moment I noticed the adult female of the goshawk in the repeated flight of curtship on account of two other, fleeting, adult females running by above (photo). When this female rose higher - fell (!!), that is attacked and for the first time in my life I could see something like that, to the fleeting flock of bean geese (photo). Because a confusion at the goose a military plane flying in their line of the flight aroused which was a chance of the goshawk "Lesser Spotted" (photo). When cereal changed direction of the flight avoiding the collision - the goshawk attacked them... As if it was little of these attractions - at the beginning of observation the adult male pulled the hen harrier in the flight on SW (photo). At the end of the one of "monitoring session" above forest two fighting common buzzards flew out, probably males (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 10 listopada 2018 03:51
  • Na polach pod Zwoleniem w październiku

   Tutejsza okolica jest bardzo fotogeniczna (foto). Z obserwacji zwierząt najciekawsze, to „przenosiny” wielu gatunków w krajobraz pól, czyli wiosną nie odwiedzane miejsca. Dotyczy to tu konkretnie dzięciołów czarnego (foto), dużego i zielonego, sójek (foto), oraz pierwszych gości zimowych – zięb jer i droździków. W pewnym momencie nad pola na N od Zwolenia podniosło się spłoszone przez krogulca lub jastrzębia stado około 100 czajek (foto). W rewirze lęgowym przebywał niechętny innym osobnikom samczyk myszołowa (foto). Wzrosła ilość i koncentracje zięb – było znacznie mniej przelotnych skowronków i świergotków łąkowych...

   ...

    

   ...

   sojka 

   ...

   myszolow 

   ...

   czajki

   ...

   krajobraz

   ...

   krajobraz

   ...

   krajobraz

   ...

   (c) endoors

   On fields under Zwoleń in the October

   Local surroundings are very photogenic (photo). From observation of animals most interesting, it is a "move" of many kinds into the landscape of fields, i.e. places in spring not visited. It is regarding woodpeckers here specifically black (photo), big and green, of jays (photo), and of the first winter guests - chill the brambling and of redwings. At some point above fields on N from Zwoleń a flock scared away by the sparrowhawk or the hawk of about 100 northern lapwings rose (photo). Male against other individuals stayed the common buzzard in the breeding area (photo). A number of small migratory birds grove and chill concentrations - there were fewer migratory skylarks and of meadow pipits...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 10 listopada 2018 03:14
  • Wizyta w Puszczy Kozienickiej i na polach

   Ostatnio ptaki obserwowałem na polach na N od Zwolenia oraz na S krańcu Puszczy Kozienickiej. Z ciekawszych stwierdzeń, natknąłem się na stado 12 kuropatw (foto) pod wsią Jedlanka, a na naśladowany przeze mnie odgłos podekscytowanego kruka dorosły samczyk myszołowa z krzykiem udał się z łowiska przy zrębie w moje pobliże (foto). Poza tym spotkałem tropy borsuka, sarny, dzika, łosia i lisa...

   ...

   kuropatwy 

   ...

   bb krzyk

   ...

   (c) endoors

   Visit in the Kozienicka Forest and on fields

   Recently I went birdwatching on fields on N from Zwoleń and for the S district of the  Kozienicka Forest. From more interesting statements, came across the flock of 12 partridges (photo) under the Jedlanka village, and the adult male of the common buzzard with the shout went to the sound imitated by me of the excited raven from the pray ground at logging into my vicinity (photo). Apart from that I came across tracks of badger, roe deer, wild boar, elk and the fox...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 10 listopada 2018 02:38
 • niedziela, 10 grudnia 2017
  • Ptaki obrzeża miasta i pól pod Zwoleniem w grudniu 2017

   Dzisiaj wypogodziło się, choć było chłodno. Oto dwukrotnie bardzo blisko zabudowy natknąłem się na żerujące myszołowy (foto). Trzeci osobnik tego gatunku przebywał w polach. W drugim przypadku ptak zasadził się na młodej brzozie dosłownie parędziesiąt metrów od osiedla (foto), by żerować w rzadko odwiedzanym, zasobnym w pokarm miejscu. Ostatecznie podążył na W brzegiem zabudowy (foto). Za tak odważnym działaniem drapieżcy stał zapewne wyjątkowo korzystny wiatr, o kierunku SSW, i co istotne – umożliwiający błyskawiczny odwrót myszołowa z żerowiska, jako że wiał od strony miasta w pole. Dalej na N (foto) stwierdziłem już tokującego samczyka kruka (foto), a na wiązie zgromadziło się stado kilkuset łuszczaków (ptasiego drobiazgu) w jednym miejscu (foto). Paki były wyjątkowo płochliwe, a stado składało się głównie z potrzeszczy (samce śpiewały), mazurków i dzwońców, z domieszką około 20 trznadli (foto)...

   BB pod miastem

   ...myszołów na terenie podmiejskim...

   ...common buzzard on the suburbia...

   krajobraz pol pod Zwoleniem

   ...

   tokujacy w grudniu 2017 kruk

   ...tokujący kruk...

   ...raven making a display call...

   luszczaki na polach

   ...ptaki pól...

   ...birds of fields...

   czatujacy BB miasto Zwolen

   ...myszołów w mieście...

   ...common buzzard in the town...

   miejski BB Zw

   ...

   miasto Zw

   ...

   (c) endoors

   Birds of the border of town and fields under Zwoleń in December 2017

   Today it cleared up, although it was cool. Here twice very much close the building development I came across preying common buzzards (photo). The third individual of this kind stayed in fields. In the second case the bird was on young birch literally waylaid several dozen metres from the housing estate (photo) in order to prey in the place rarely visited, rich in food. After all he headed on in with edge of buildings (photo). For the assailant probably exceptionally a beneficial wind was behind such brave action, about SSW direction, well essential - enabling the lightning retreat of the common buzzard of the feeding ground, since blew from the page of the town in the front. Farther on N (photo) I stated the male already talking big courship voices of the raven (photo), and on the elm tree a herd accumulated a few hundred of bird's knick-knack in one place (photo). Large parcels were exceptionally timid, and the herd consisted mainly of corn buntings (males sang), of tree sparrows and greenfinches, with the additive of about 20 yellowhammers (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Ptaki obrzeża miasta i pól pod Zwoleniem w grudniu 2017”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 10 grudnia 2017 20:39
 • niedziela, 26 listopada 2017
  • Tajemnica Piątkowego Stoku

   Od wielu lat tam nie byłem. Dopiero wczoraj poszliśmy na naszą wyprawę ornitologiczną nad rzeczkę Piątkowy Stok w Zwoleniu (foto). Było niezmiernie ciekawie, a nawet na koniec powiało grozą (foto). Najpierw spotkaliśmy dwie rywalizujące o żerowisko czaple siwe (foto). Po chwili na W podążył zmęczony agresją siedmiu kawek myszołów zwyczajny (foto). Spotkaliśmy dzięcioła zielonego (foto), a następnie czarnego kującego dziuplę (foto). Na bardzo małej przestrzeni zgromadziło się blisko siebie aż do 60 bażantów. Trzykrotnie napotkaliśmy sarny, a nawet znaleźliśmy zrzut poroża jednej z nich (foto). Gdy już minęliśmy „drugi ols” nad brzegiem rzeki, w miejscu gdzie przed wojną był most, omal nie wszedłem na niemiecki pocisk od moździerza, niewybuch! (foto) Obok leżał wirnik z kolei od takiej samej broni, tyle, że od pocisku rosyjskiego. Niezwykłe i niesamowite! Znaleziskiem zajęły się z naszej inicjatywy odpowiednie służby...

   czaple siwe rywale

   ...czaple siwe...

   ...grey herons...

   kawki myszolow

   ...atakowany przez kawki myszołów...

   ...common buzzard attacked by jackdawes...

   krajobraz P Stoku

   ...krajobraz Piątkowego Stoku...

   ...landscape of the Friday Slope (Piątkowy Stok)...

   dzieciol zielony

   ...dzięcioł zielony...

   ...green woodpecker...

   dzieciol czarny przy dziupli

   ...dzięcioł czarny przy dziupli...

   ...black woodpecker by the hole...

   sarna i jej poroze

   ...sarna i jej poroże...

   ...the roe deer and her antlers...

   pocisk niemiecki mozdzierz II woja swiatowa

   ...pocisk od niemieckiego moździerza z okresu II Wojny Światowej, niewybuch...

   ...bullet from the German mortar from the period of the World War II, unexploded bomb...

   krajobraz Piatkowy Stok

   ...

   Piatkowy Stok krajobraz

   ...

   (c) endoors

   Secret of the Friday Slope (of the Piątkowy Stok River)

   For many years there I wasn't. Only yesterday we went to our ornithological expedition to the small river Friday Slope in Zwoleń (photo). It was exquisitely curiously, and what's more in the end danger was perceptible (photo). At first we came across two grey herons competing for the feeding ground (photo). After a moment on common buzzard in headed tired with aggression of seven jackdawes (photo). We came across the green woodpecker (photo), and then black hammering the hidey-hole (photo). On the minute space it gathered close oneself all the way to 60 pheasants. Three times we came across roe deer, and what's more we found the airdrop of antlers of one of them (photo). When we already passed "the other alder carr" on the river bank, in the place where before the war the bridge was, I almost went the German bullet up from the mortar, unexploded bomb! (photo) Beside a rotor lay next from the same weapon, but from the Russian bullet. Unusual and remarkable! From our initiative competent services dealt with the find...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 26 listopada 2017 18:38

Kalendarz

Styczeń 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny