eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „myszołów”

 • niedziela, 10 grudnia 2017
  • Ptaki obrzeża miasta i pól pod Zwoleniem w grudniu 2017

   Dzisiaj wypogodziło się, choć było chłodno. Oto dwukrotnie bardzo blisko zabudowy natknąłem się na żerujące myszołowy (foto). Trzeci osobnik tego gatunku przebywał w polach. W drugim przypadku ptak zasadził się na młodej brzozie dosłownie parędziesiąt metrów od osiedla (foto), by żerować w rzadko odwiedzanym, zasobnym w pokarm miejscu. Ostatecznie podążył na W brzegiem zabudowy (foto). Za tak odważnym działaniem drapieżcy stał zapewne wyjątkowo korzystny wiatr, o kierunku SSW, i co istotne – umożliwiający błyskawiczny odwrót myszołowa z żerowiska, jako że wiał od strony miasta w pole. Dalej na N (foto) stwierdziłem już tokującego samczyka kruka (foto), a na wiązie zgromadziło się stado kilkuset łuszczaków (ptasiego drobiazgu) w jednym miejscu (foto). Paki były wyjątkowo płochliwe, a stado składało się głównie z potrzeszczy (samce śpiewały), mazurków i dzwońców, z domieszką około 20 trznadli (foto)...

   BB pod miastem

   ...myszołów na terenie podmiejskim...

   ...common buzzard on the suburbia...

   krajobraz pol pod Zwoleniem

   ...

   tokujacy w grudniu 2017 kruk

   ...tokujący kruk...

   ...raven making a display call...

   luszczaki na polach

   ...ptaki pól...

   ...birds of fields...

   czatujacy BB miasto Zwolen

   ...myszołów w mieście...

   ...common buzzard in the town...

   miejski BB Zw

   ...

   miasto Zw

   ...

   (c) endoors

   Birds of the border of town and fields under Zwoleń in December 2017

   Today it cleared up, although it was cool. Here twice very much close the building development I came across preying common buzzards (photo). The third individual of this kind stayed in fields. In the second case the bird was on young birch literally waylaid several dozen metres from the housing estate (photo) in order to prey in the place rarely visited, rich in food. After all he headed on in with edge of buildings (photo). For the assailant probably exceptionally a beneficial wind was behind such brave action, about SSW direction, well essential - enabling the lightning retreat of the common buzzard of the feeding ground, since blew from the page of the town in the front. Farther on N (photo) I stated the male already talking big courship voices of the raven (photo), and on the elm tree a herd accumulated a few hundred of bird's knick-knack in one place (photo). Large parcels were exceptionally timid, and the herd consisted mainly of corn buntings (males sang), of tree sparrows and greenfinches, with the additive of about 20 yellowhammers (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Ptaki obrzeża miasta i pól pod Zwoleniem w grudniu 2017”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 10 grudnia 2017 20:39
 • niedziela, 26 listopada 2017
  • Tajemnica Piątkowego Stoku

   Od wielu lat tam nie byłem. Dopiero wczoraj poszliśmy na naszą wyprawę ornitologiczną nad rzeczkę Piątkowy Stok w Zwoleniu (foto). Było niezmiernie ciekawie, a nawet na koniec powiało grozą (foto). Najpierw spotkaliśmy dwie rywalizujące o żerowisko czaple siwe (foto). Po chwili na W podążył zmęczony agresją siedmiu kawek myszołów zwyczajny (foto). Spotkaliśmy dzięcioła zielonego (foto), a następnie czarnego kującego dziuplę (foto). Na bardzo małej przestrzeni zgromadziło się blisko siebie aż do 60 bażantów. Trzykrotnie napotkaliśmy sarny, a nawet znaleźliśmy zrzut poroża jednej z nich (foto). Gdy już minęliśmy „drugi ols” nad brzegiem rzeki, w miejscu gdzie przed wojną był most, omal nie wszedłem na niemiecki pocisk od moździerza, niewybuch! (foto) Obok leżał wirnik z kolei od takiej samej broni, tyle, że od pocisku rosyjskiego. Niezwykłe i niesamowite! Znaleziskiem zajęły się z naszej inicjatywy odpowiednie służby...

   czaple siwe rywale

   ...czaple siwe...

   ...grey herons...

   kawki myszolow

   ...atakowany przez kawki myszołów...

   ...common buzzard attacked by jackdawes...

   krajobraz P Stoku

   ...krajobraz Piątkowego Stoku...

   ...landscape of the Friday Slope (Piątkowy Stok)...

   dzieciol zielony

   ...dzięcioł zielony...

   ...green woodpecker...

   dzieciol czarny przy dziupli

   ...dzięcioł czarny przy dziupli...

   ...black woodpecker by the hole...

   sarna i jej poroze

   ...sarna i jej poroże...

   ...the roe deer and her antlers...

   pocisk niemiecki mozdzierz II woja swiatowa

   ...pocisk od niemieckiego moździerza z okresu II Wojny Światowej, niewybuch...

   ...bullet from the German mortar from the period of the World War II, unexploded bomb...

   krajobraz Piatkowy Stok

   ...

   Piatkowy Stok krajobraz

   ...

   (c) endoors

   Secret of the Friday Slope (of the Piątkowy Stok River)

   For many years there I wasn't. Only yesterday we went to our ornithological expedition to the small river Friday Slope in Zwoleń (photo). It was exquisitely curiously, and what's more in the end danger was perceptible (photo). At first we came across two grey herons competing for the feeding ground (photo). After a moment on common buzzard in headed tired with aggression of seven jackdawes (photo). We came across the green woodpecker (photo), and then black hammering the hidey-hole (photo). On the minute space it gathered close oneself all the way to 60 pheasants. Three times we came across roe deer, and what's more we found the airdrop of antlers of one of them (photo). When we already passed "the other alder carr" on the river bank, in the place where before the war the bridge was, I almost went the German bullet up from the mortar, unexploded bomb! (photo) Beside a rotor lay next from the same weapon, but from the Russian bullet. Unusual and remarkable! From our initiative competent services dealt with the find...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 26 listopada 2017 18:38
 • niedziela, 12 listopada 2017
  • Świetne jak na jesień ujęcia foto i mam nadzieję tematu

   Dzisiaj wybraliśmy się ponownie na pola na N od Zwolenia. Surowy krajobraz pól późną jesienią (foto) i obecność drapieżników ograniczyły możliwość napotkania ciekawszego „ptasiego drobiazgu”. Jednak i tak było wręcz znakomicie! Udało się wyszukać gniazdo myszołowa (foto), uwiecznić ten gatunek na zdjęciu w locie, a także udokumentować fotografiami spotkanie z krogulcem, głównym „sprawcą” braku typowego i zwykle bogatszego w gatunki ugrupowania ptaków pól. Drapieżnik zrezygnował właśnie z zasiadki na stadko sikor i wróbli mazurków. Podążył jeszcze w ich stronę, by po chwili szybko, zachwycając sprawnością lotu, odlecieć na E, po aktywnym wznoszeniu u krawędzi wzniesienia, o które uderzał dziś W wiatr...

   krajobraz pola 1 N Zw

   ...

   ...krajobraz pól...

   ...landscape of fields...

   gniazdo myszolowa pola

   ...gniazdo myszołowa...

   ...nest of the common buzzard...

   myszolow w locie

   ...myszołów w locie...

   ...common buzzard in flight...

   krogulec w locie

   ...krogulec...

   ...sparrowhawk...

   krajobraz pol 2 N Zw

   ...

   (c) endoors

   Excellent like for the autumn of taking hold with the photo and I have hope of the subject

   Today we went again to fields on N from Zwoleń. Strict landscape of fields late in autumn (photo) and the presence of predators reduced possibility of more interesting coming across the "bird's knick-knack". It was however and this way simply superbly! Managed to search for the nest of the common buzzard (photo), to immortalize this kind in a photo in flight, as well as to substantiate photograph meeting with the sparrowhawk, main with "perpetrator" of typical lack and usually of grouping richer in kinds of birds of fields. The predator resigned exactly from the blind to the herd of tits and sparrows of tree sparrows. He headed to their side, in order to after a moment quickly, enrapturing the flight with the efficiency, to fly away on E, after active raising at edges of the hill, against which he hit the wind today...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 12 listopada 2017 16:10
 • wtorek, 24 października 2017
  • Epizod, lecz jakże dokonały posmak jesieni

   W ostatnią niedzielę wybrałem się na krótko, bo tylko ponad godzinę, pod miasto Zwoleń, z lornetką, by poobserwować ptaki. Oto z najważniejszych spotkań natknąłem się na polującego na zimowisku srokosza. Potem i jeszcze raz za chwilę, na NNE podążyła jedna, te były „miejscowe”, a następnie druga, na W, tym razem przelotna grupa (klucz) żurawi. Z pięciu, a następnie trzech migrujących myszołowów kilka wpadło krążąc w ciemne, stalowe i jesienne obłoki o niskiej podstawie. Polujący młody samczyk krogulca wyraźnie nie ustępował po ucieczce, łuszczaków, w tym śpiewającego jak na wiosnę samczyka makolągwy, i krążąc tym razem poszukiwał ich skrupulatnie opodal mnie. Po dłuższej chwili także krogulec, samiczka, osiągnęła pułap chmur w przelocie nad miastem. Jakby tego było mało – na SSW przeciągnęły nad Zwoleniem, w szyku klucza, kaczki głowienki i cyranki, w liczbie 8 i 4. Gdy na koniec z kolei na W podążyło stado do 45 krzyżodziobów świerkowych stwierdziłem, że mimo chłodu i ponurej aury jesień właśnie dziś, przy tylu ornitologicznych niezwykłościach, miała wyjątkowo pozytywny smak!

   krajobraz pola jesień 

   ...

   (c) endoors

   Episode, but how made aftertaste of the autumn

   On last Sunday I went for a short while, because only over an hour, up to the city Zwoleń, with binoculars, in order to watch birds. Here from the most important meetings I came across the great grey shrike hunting on the winter resort. Then and one more time in a minute, on NNE she headed one, the ones were "local", and then second, on including with time fleeting group (fudge) of cranes. From five, and then of three migrating common buzzards a few fell circulating into dark, steel and autumn clouds about the low base. The hunting young male of the sparrowhawk clearly was the equal after the escape, small birds, in it singing like for the spring of the male of the linnet, and circulating this time sought them scrupulously near me. After the longer moment also a sparrowhawk, the female, reached the cloud ceiling in the passage above the city. As if that weren't enough - on SSW above Zwoleń, in the chic of the key, common pochards and garganeys, in the amount of 8 pulled ducks and 4. When for the end next on in a herd headed for 45 red crossbills I stated that in spite of coolness and the gloomy weather the autumn today, by this many ornithological oddities, had just had a positive taste exceptionally!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 października 2017 13:47
 • piątek, 06 października 2017
  • 3 dni z życia myszołowów pod Zwoleniem na Mazowszu

   Oto w ubiegłą sobotę myszołowy zwyczajne zajmowały już zapewne na zimę, obok innych form, takich jak sikory czy dzięcioł zielony, nowe żerowiska, w których latem były nieobecne. I tak było na polach pod Zwoleniem. Już jednak kolejnego dnia, w niedzielę, 1.10.2017., niektóre osobniki, gnane NE (północno – wschodnim), wiatrem, zwłaszcza ptaki młodociane i zapewne „niezdolne” zimować, słowem frakcja przelotna populacji oddaliła się na SW (południowy – zachód). Te przelotne prowokowały wówczas myszołowy gotowe pozostać do efektownych i dynamicznych „potyczek” czyli agresywnych interakcji z charakterystyczną „prezentacją oręża” przez ptaki, czyli szponów (foto). O ile zatem w niedzielę aż roiło się, także nad miastem Zwoleń, od wszędobylskich ptaków tego gatunku – już w poniedziałek nie widziało się ani jednego. Iście myszołowy zsynchronizowały swoje populacyjne zachowanie ze szczególnie sprzyjającą pogodą i idealnym do odlotu kierunkiem NE wiatru. Jako że zjawisko to miało miejsce na początku października, czyżby zapowiadało wczesną i może srogą zimę? Dodajmy, że od wielu dni na migrację myszołowów i te wydarzenia się zanosiło (foto). Jednak dopiero szczególnie korzystna pogoda, już „niebyła” kolejnego dnia po niedzieli, umożliwiła ekspresję opisanego tu behawioru, zachowania...

   myszolow pola 

   ...

   myszolow na zerowisku 

   ...

   myszolowy interakcja 

   ...

   pola dzialka jesien

   (c) endoors

   3 days from the life of common buzzards under Zwoleń in Mazovia

   Here last Saturday common buzzards already probably filled for the winter, besides other forms, so as tits or the green woodpecker, new feeding grounds, in which in the summer they were absent. Still was on fields under Zwoleniem. Already however of consecutive day, on Sunday, 1.10.2017., some specimens, driven NE (northen – eastern), with easterly wind, especially young birds and probably "incapable" to spend the winter, with word the fleeting faction of the population grew apart on SW (the south-west). The ones fleeting provoked ready common buzzards then to stay to striking and dynamic of "skirmishes" that is of aggressive interactions from characteristic with "presentation of the weapon" by birds, that is of talons (photo). Provided so on Sunday as far as swarmed, also above the city Zwoleń, from intrusive birds of this kind - on Monday didn't already see itself not a single one.Truly common buzzards synchronized their population behaviour with particularly a favourable weather and perfect for the departure with NE direction of the wind. Since this occurrence took place at the beginning of the October, really heralded early and perhaps severe winter? Let us add that for many days to the migration of common buzzards and these events it became overcast (photo). However only a particularly beneficial weather, already "non-existent" of consecutive day after Sunday, enabled the expression of the described here behavior...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 06 października 2017 14:48

Kalendarz

Październik 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny