eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „Puszcza Kozienicka”

 • czwartek, 24 maja 2018
  • Wiosenna wyprawa do Rezerwatu

   W pierwszej dekadzie maja byliśmy o poranku w Rezerwacie „Krępiec” w Puszczy Kozienickiej (Natura 2000). Najpierw udało się nam napotkać aż cztery samczyki muchołówki żałobnej. Ptaki przepięknie śpiewały i były okazją do poszukiwań heurystycznych innego rodzaju, np. poznawaliśmy specyfikę biotopu, niszy gatunkowej (foto). Dalej okazało się, że z tej ilości osobników tego gatunku, aż trzy były niewybarwione, prawdopodobnie młodociane, a tylko jeden czarny, czyli silny, starszy ptak (foto). Nad jednym z urokliwych (foto) śródleśnych zbiorników wodnych żerował lęgowy brodziec piskliwy (foto). Tu też przebywał intensywnie karmiący młode podczas niekorzystnej suszy samczyk kosa (foto). Słyszeliśmy także, i obserwowaliśmy wiele innych gatunków, w tym głos godowy i ślady żerowania lęgowego jastrzębia. Pod koniec wyprawy natknęliśmy się na rekordowy, niestety martwy okaz padalca (foto)...

   ...

   P Kozienicka N 2000

   ...

   mucholowka zalobna 1

   ...

   mucholowka zalobna 2

   ...

   mucholowka zalobna 3

   ...

   mucholowka zalobna biotop

   ...

   brodziec piskliwy

   ...

   ...kos samczyk

   ...

   padalec

   ...

   (c) endoors

   Spring expedition to the Reserve

   In the first week or so of the May we were in the morning in the Reserve "Krępiec" in the Forest of Kozienicka (Nature 2000). At first we managed to come across as many as four males of the pied flycatcher. Birds beautifully sang and were a chance for the heuristic prospecting of other kind, e.g. we got to know the specificity of the biotope, of species niche (photo). Farther it turned out, that from this number of individuals of this kind, as many as three were no-cloured, probably young, and only one black, i.e. strong, older bird (photo).Above one from charming (photo) of midforest bodies of water a breeding squeaky sandpiper preyed (photo). Here also stayed intensively feeding young during the adverse drought male of the blackbird (photo). We could also hear, and we observed a lot of other kinds, including the mating voice and signs of preying of the breeding goshawk. At the end of the expedition we came across on record-breaking, unfortunately dead specimen of the blindworm (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 maja 2018 00:56
 • czwartek, 12 kwietnia 2018
  • Przedwiośnie 2018

   W bieżącym roku przedwiośnie na Mazowszu było bardzo krótkie (patrz diagnostyczne foto kwiatu podbiału, który jeszcze kwitnie gdy zielenią się już czeremchy!) i wyjątkowo późne (foto). Dlatego nastąpiło skumulowanie zjawisk przyrodniczych typowych dla tego okresu. Oto żaby trawne, moczarowe, ropuchy szare i grzebiuszki ziemne (huczki), tokowały i nadal odbywają gody w tym samym czasie, często wspólnie (foto). W momencie, kiedy piszę te słowa większość tych form kończy składanie skrzeku. Już pojawiły się także, na razie milczące, żaby wodne (foto). Opóźnił się okres godowy wielu ptaków w tym żurawi (foto). Dzięcioły, w tym duże i czarne, wciąż „werblują” (foto), a zawilce gajowe i podbiał kwitną, jak wspomniano, w tym samym momencie, co się zdarza wyjątkowo (foto). Opóźnienie w lęgach dotyczy wszystkich gatunków ptaków, nawet kruków (foto), pełzaczy, sikor (patrz foto sikory ubogiej budującej gniazdo), drozdów, a nawet sów i ptaków drapieżnych (szponiastych). Patrz foto relacja poniżej...

   rez Miodne

   ...

   Lug Bartodziejski

   ...

   skowronek samiec spiewajacy

   ...

   kruk samczyk

   ...

   zurawie Niwki

   ...

   dz duzy werbel

   ...

   dz czarny samczyk w locie

   ...

   kwiat podbialu

   ...

   r pawie oczko

   ...

   zajac szarak wiosna

   ...

   ropucha szara

   ...

   r szara gody

   ...

   zaby trawne i skrzek

   ...

   zaby moczarowe na tokowisku

   ...

   zaba wodna

   ...

   sikora uboga budujaca gniazdo

   ...

   trznadel

   ...

   zurawie rez Miodne

   ...

   (c) endoors

   Early spring 2018

   This year the early spring in Mazovia was very short (watch the diagnostic photo of the flower of the coltsfoot which is still blooming when bird cherries are already turning green!) and exceptionally late (photo). Therefore took place accumulating the natural phenomena typical of this period. These are grass frogs, moor frogs, common toads and spadefoot, they made a display call and still hold nuptials in the same time, often together (photo). In the moment, when I am writing these words, the majority of these forms is finishing spawning. They already appeared also, at the moment silent, water frogs (photo). A nuptial period of many birds delayed in it itself of cranes (photo). Woodpeckers, in it great and black, still "drums" (photo), and wood anemones and coltsfoot they are blooming, how they recalled, in the same moment, what is happening exceptionally (photo). The delay in hatchings is regarding all bird species, of even ravens (photo), treecreepers, tits (watch the photo of the marsh tit building the nest), of thrushes, not to say owls and bird of prey (claw-like). Watch the photo relation below...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 12 kwietnia 2018 06:38
 • piątek, 15 września 2017
  • Wiosenne akcenty w życiu sokołów kobuzów u progu jesieni

   Na przełomie sierpnia i września 2017 roku wybrałem się do rewiru lęgowego sokołów kobuzów (foto). Jak w przypadku większości ptaków drapieżnych Puszczy Kozienickiej doszło do znacznego opóźnienia w przebiegu lęgów. Oto 3 młode kobuzy (foto) przebywają jeszcze w najbliższym sąsiedztwie gniazda, a dorosłe "dwoją się i troją", by przygotować potomstwo do samodzielnego życia i odlotu na zimowisko do Afryki. Młode sokoły zaczepiają inne ptaki drapieżne, a nawet kruki, w behawiorze (zachowaniu się) żądania pokarmu. Ciekawą osobliwością tego lęgu kobuzów jest fakt, że z kolei krogulce, które gnieżdżą się opodal, niemal pasożytują na lęgu sokołów i podbierają młodym kobuzom przynoszony przez rodziców pokarm (foto)...

   rewir legowy sokolow kobuzow

   ...Rewir lęgowy sokołów kobuzów w Puszczy Kozienickiej...

   ...Breeding area of falcons of northern hobbies in the The Kozienice Forest...

   mlody kobuz 

   ...

   mlode kobuzy

   ...Młode kobuzy...

   ...Young northern hobbies...

   krogulec i kobuz

   ...Młody kobuz na gałęzi i krogulec w locie...

   ...Young northern hobby on the branch and sparrowhawk in flight...

   (c) endoors

   Spring stresses in the life of falcons of northern hobbies at the threshold of the autumn

   At the turn of the August and September 2017 I went to the breeding area of falcons of northern hobbies (photo). How in case of the majority for Kozienice Forest it sought bird of prey of the Forest up to the considerable delay in the course of hatchings. These are 3 young northern hobbies (photo) are staying nests still in the most immediate neighbourhood, and adult "are splitting themselves and are tripleing" in order to prepare the offspring for the independent living and the departure to the winter resort to Africa. Young falcons are fastening other bird of prey, not to say ravens, in the behavior (for behaving) of demanding food. A fact is an interesting curiosity of this hatching of northern hobbies, that next breeding sparrowhawks which are crowding together close by, almost they parasitize the hatching of falcons and are filching food brought by parents to young northern hobbies (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 15 września 2017 22:34
  • Zwierzęta okolic rezerawatu "Ługi Helenowskie" pod Zwoleniem latem 2017 roku

   Najważniejszym wynikiem mojej obecności "u progu jesieni" w tytułowym rezerwacie i okolicy (foto) było napotkanie lęgu żurawi z minimum jednym młodym ptakiem (foto). Dalej – w pobliżu "Tczowskiego Ługu" natknąłem się na dorosłą, pożyteczną i chronioną żmiję zygzakowatą (foto) oraz żerującą czaplę siwą (foto) oraz młode krogulce. W rewirze gniazdowym sokołów kobuzów stwierdziłem jeszcze trzy niesamodzielne młode ptaki. Ku SE (południowemu – wschodowi) pod wiatr poszybowała przelotna, odlatująca samiczka błotniaka łąkowego (foto). W pobliżu tegorocznego gniazda kręciła się para tylko dorosłych kruków (foto). Znane mi wiosną młode tej pary wiodły widocznie już niezależny, samodzielny byt...

   miejsce obserwacji rodziny zurawi

   ...Miejsce obserwacji rodziny żurawi...

   ...Place of observation of the family of cranes...

   zurawie

   ...Dorosłe żurawie...

   ...Adult cranes...

   zmija zygzakowata

   ...Dorosła żmija zygzakowata...

   ...The adder...

   czapla siwa

   ...Czapla siwa na żerowisku...

   ...Grey heron on the feeding ground...

   odlatujaca samiczka blotniaka lakowego

   ...Migrująca samiczka błotniaka łąkowego...

   ...Migrating female of the Montagu's harrier...

   kruki

   ...Kruki...

   ...Ravens...

   mlode sokoly kobuzy

   ...Młode sokoły kobuzy... 

   ...Young hobbies...

   (c) endoors

   Animals of surroundings "Helenowskie Lyes" Reserve under Zwoleń on summer of 2017

   With the most important result of my presence "at the threshold of the autumn" in the title reserve and surroundings (photo) coming across the hatching of cranes from the minimum of one young bird (photo). Farther - in the vicinity of "Tczowski of Lye" I came across the adult, useful and protected adder (photo) and preying grey heron (photo) and young sparrowhawks. In the nest territory I still stated falcons of northern hobbies of three dependent young birds. To just (for the south-east) against the wind a fleeting, leaving female of the Montagu's harrier glided (photo). In the vicinity of the this year's nest a pair of only adult ravens spun (photo). Known for me in spring young apparently already led this couple independent, independent existence...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 15 września 2017 22:22
 • sobota, 11 marca 2017
  • Wiosna na bagnach w Puszczy Kozienickiej pod Zwoleniem

   Dzisiaj rano pojechałem do rezerwatów „Ługi Helenowskie” i „Miodne”, a także sąsiadujący z tymi obiektami „Bartodziejski Ług” w Puszczy Kozienickiej na W (zachód) od miasta Zwoleń (foto). Wiosna jeszcze w małej ilości i jakości zdarzeń, choć u niektórych gatunków już w pełni. Oto o kompleks tamtejszych bagien rywalizuje aż 3 pary żurawi, choć z doświadczenia wiem, że na lęgi pozostanie tylko jedna! Cały dzień niesie się po lesie raz po raz godowe zawołanie aż 6 ptaków z bagiennego matecznika. Osobliwością bagien była jak na tę chwilę stała obecność pary gęsi gęgaw (foto). Nad lasem na E (wschód) poszybowała lęgowa i tokująca dorosła samiczka jastrzębia (foto). Także samiczka, tym razem krogulca dwu krotnie usiłowała pochwycić jednego z pozostających w zimowym ugrupowaniu (stadzie), ale już rozśpiewanych czyżyków (foto). Te ostatnie wyraźnie kojarzyły się obecnie w pary (foto). Myszołów, samczyk, tokował ku NW (północnemu - zachodowi). Także w tym kierunku, pod wiatr, podążyło stadko około 25 przelotnych żurawi. Częstym widokiem nad lasem były mewy, których tokowe zawołania niosły się z daleka. 3 gatunki dzięciołów – czarny, duży i zielony były już w fazie toków. Ostatni gatunek wołał w rewirze głosem godowym samca, a dwa pierwsze wydawały przeróżne, typowe dla godów, odgłosy, w tym donośne, mechaniczne werble. Jeszcze słabo ze względu na chłód śpiewały sikory. Natomiast zwrotka obu gatunków pełzaczy, u niektórych osobników była już typowa i czysta, to znów pozostałe samczyki „wypowiadały” ją bardziej niż niedokładnie i krótko. Podobnie sprawy się miały w jedynym w okolicy stadku zaledwie kilkunastu zięb. Ale już także pojedynczy samczyk rudzika, zapewne wcześniej tu zimujący, wiódł pieśń kunsztownie i czysto…

   Lug Bartodziejski

   …krajobraz bagienny Puszczy Kozienickiej, tu na „Bartodziejskim Ługu”…

   …marsh landscape of the Kozienicka Forest, here on "Bartodziejski of Lye"…

   para gegaw

   …para dorosłych gęsi gęgaw…

   …pair of adult geese of greylag geese…

   tokujaca samica jastrzebia

   …tokująca samiczka jastrzębia…

   …goshawk's female talking courtship…

   polujacy krogulec samica

   …polująca samiczka krogulca…

   …hunting female of the sparrowhawk…

   para czyzy

    …para czyży… 

   …pair of siskins…

   (c) endoors

   Spring na bogs in the Kozienicka Forest under Zwoleń

   Today in the morning I went to reserves "Helenowskie Lyes" and "Honeyed", as well as neighbouring these objects "Bartodziejski Lye" in the Kozienicka Forest on in (west) from the town Zwoleń (photo). The spring still in the paucity and qualities of events, at least at some kinds already fully. Here he competes for the complex of local bogs as many as 3 pairs of cranes, at least from experience I know that for hatchings he will only stay one! All day long all over forest over and over again mating calling as many as 6 birds spreads from the boggy den. She was a curiosity of bogs how for this moment a presence of the couple of the goose of greylag geese stood (photo). Above forest on E (east) an adult goshawk's female breeding and talking big glided (photo). Also a female, this time of sparrowhawk two times tried to catch one from staying in the winter grouping (herd), but already made sing siskins (photo). The ones last clearly formed a relationship at present into pairs (photo). Common buzzard, male, made a display call to the personal accident (for the north-west). In this direction, against the wind, a herd of about 25 migratory cranes also headed. Above forest seagulls were a frequent view, of which courtship battle cries spread from a distance. 3 species of woodpeckers - black, big and green were already in the phase of verse metres. The last kind called in the area with mating cry of the male, and two first spent various, typical of the mating, sounds, including sonorous, mechanical kettledrums. Poorly on account of chill tits seldom still sang. However verse of both species of treecreepers, at some individuals she was already typical and clean, these are then again remaining males "said" her more than imprecisely and briefly. Similarly matters were in only in surroundings for herd of only a dozen or so chaffinches. But already also single male of the robin, probably earlier here spending the winter, led the song masterfully and neatly…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 11 marca 2017 22:08

Kalendarz

Październik 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny