eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „Ługi Helenowskie”

 • piątek, 15 września 2017
  • Zwierzęta okolic rezerawatu "Ługi Helenowskie" pod Zwoleniem latem 2017 roku

   Najważniejszym wynikiem mojej obecności "u progu jesieni" w tytułowym rezerwacie i okolicy (foto) było napotkanie lęgu żurawi z minimum jednym młodym ptakiem (foto). Dalej – w pobliżu "Tczowskiego Ługu" natknąłem się na dorosłą, pożyteczną i chronioną żmiję zygzakowatą (foto) oraz żerującą czaplę siwą (foto) oraz młode krogulce. W rewirze gniazdowym sokołów kobuzów stwierdziłem jeszcze trzy niesamodzielne młode ptaki. Ku SE (południowemu – wschodowi) pod wiatr poszybowała przelotna, odlatująca samiczka błotniaka łąkowego (foto). W pobliżu tegorocznego gniazda kręciła się para tylko dorosłych kruków (foto). Znane mi wiosną młode tej pary wiodły widocznie już niezależny, samodzielny byt...

   miejsce obserwacji rodziny zurawi

   ...Miejsce obserwacji rodziny żurawi...

   ...Place of observation of the family of cranes...

   zurawie

   ...Dorosłe żurawie...

   ...Adult cranes...

   zmija zygzakowata

   ...Dorosła żmija zygzakowata...

   ...The adder...

   czapla siwa

   ...Czapla siwa na żerowisku...

   ...Grey heron on the feeding ground...

   odlatujaca samiczka blotniaka lakowego

   ...Migrująca samiczka błotniaka łąkowego...

   ...Migrating female of the Montagu's harrier...

   kruki

   ...Kruki...

   ...Ravens...

   mlode sokoly kobuzy

   ...Młode sokoły kobuzy... 

   ...Young hobbies...

   (c) endoors

   Animals of surroundings "Helenowskie Lyes" Reserve under Zwoleń on summer of 2017

   With the most important result of my presence "at the threshold of the autumn" in the title reserve and surroundings (photo) coming across the hatching of cranes from the minimum of one young bird (photo). Farther - in the vicinity of "Tczowski of Lye" I came across the adult, useful and protected adder (photo) and preying grey heron (photo) and young sparrowhawks. In the nest territory I still stated falcons of northern hobbies of three dependent young birds. To just (for the south-east) against the wind a fleeting, leaving female of the Montagu's harrier glided (photo). In the vicinity of the this year's nest a pair of only adult ravens spun (photo). Known for me in spring young apparently already led this couple independent, independent existence...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 15 września 2017 22:22
 • sobota, 11 marca 2017
  • Wiosna na bagnach w Puszczy Kozienickiej pod Zwoleniem

   Dzisiaj rano pojechałem do rezerwatów „Ługi Helenowskie” i „Miodne”, a także sąsiadujący z tymi obiektami „Bartodziejski Ług” w Puszczy Kozienickiej na W (zachód) od miasta Zwoleń (foto). Wiosna jeszcze w małej ilości i jakości zdarzeń, choć u niektórych gatunków już w pełni. Oto o kompleks tamtejszych bagien rywalizuje aż 3 pary żurawi, choć z doświadczenia wiem, że na lęgi pozostanie tylko jedna! Cały dzień niesie się po lesie raz po raz godowe zawołanie aż 6 ptaków z bagiennego matecznika. Osobliwością bagien była jak na tę chwilę stała obecność pary gęsi gęgaw (foto). Nad lasem na E (wschód) poszybowała lęgowa i tokująca dorosła samiczka jastrzębia (foto). Także samiczka, tym razem krogulca dwu krotnie usiłowała pochwycić jednego z pozostających w zimowym ugrupowaniu (stadzie), ale już rozśpiewanych czyżyków (foto). Te ostatnie wyraźnie kojarzyły się obecnie w pary (foto). Myszołów, samczyk, tokował ku NW (północnemu - zachodowi). Także w tym kierunku, pod wiatr, podążyło stadko około 25 przelotnych żurawi. Częstym widokiem nad lasem były mewy, których tokowe zawołania niosły się z daleka. 3 gatunki dzięciołów – czarny, duży i zielony były już w fazie toków. Ostatni gatunek wołał w rewirze głosem godowym samca, a dwa pierwsze wydawały przeróżne, typowe dla godów, odgłosy, w tym donośne, mechaniczne werble. Jeszcze słabo ze względu na chłód śpiewały sikory. Natomiast zwrotka obu gatunków pełzaczy, u niektórych osobników była już typowa i czysta, to znów pozostałe samczyki „wypowiadały” ją bardziej niż niedokładnie i krótko. Podobnie sprawy się miały w jedynym w okolicy stadku zaledwie kilkunastu zięb. Ale już także pojedynczy samczyk rudzika, zapewne wcześniej tu zimujący, wiódł pieśń kunsztownie i czysto…

   Lug Bartodziejski

   …krajobraz bagienny Puszczy Kozienickiej, tu na „Bartodziejskim Ługu”…

   …marsh landscape of the Kozienicka Forest, here on "Bartodziejski of Lye"…

   para gegaw

   …para dorosłych gęsi gęgaw…

   …pair of adult geese of greylag geese…

   tokujaca samica jastrzebia

   …tokująca samiczka jastrzębia…

   …goshawk's female talking courtship…

   polujacy krogulec samica

   …polująca samiczka krogulca…

   …hunting female of the sparrowhawk…

   para czyzy

    …para czyży… 

   …pair of siskins…

   (c) endoors

   Spring na bogs in the Kozienicka Forest under Zwoleń

   Today in the morning I went to reserves "Helenowskie Lyes" and "Honeyed", as well as neighbouring these objects "Bartodziejski Lye" in the Kozienicka Forest on in (west) from the town Zwoleń (photo). The spring still in the paucity and qualities of events, at least at some kinds already fully. Here he competes for the complex of local bogs as many as 3 pairs of cranes, at least from experience I know that for hatchings he will only stay one! All day long all over forest over and over again mating calling as many as 6 birds spreads from the boggy den. She was a curiosity of bogs how for this moment a presence of the couple of the goose of greylag geese stood (photo). Above forest on E (east) an adult goshawk's female breeding and talking big glided (photo). Also a female, this time of sparrowhawk two times tried to catch one from staying in the winter grouping (herd), but already made sing siskins (photo). The ones last clearly formed a relationship at present into pairs (photo). Common buzzard, male, made a display call to the personal accident (for the north-west). In this direction, against the wind, a herd of about 25 migratory cranes also headed. Above forest seagulls were a frequent view, of which courtship battle cries spread from a distance. 3 species of woodpeckers - black, big and green were already in the phase of verse metres. The last kind called in the area with mating cry of the male, and two first spent various, typical of the mating, sounds, including sonorous, mechanical kettledrums. Poorly on account of chill tits seldom still sang. However verse of both species of treecreepers, at some individuals she was already typical and clean, these are then again remaining males "said" her more than imprecisely and briefly. Similarly matters were in only in surroundings for herd of only a dozen or so chaffinches. But already also single male of the robin, probably earlier here spending the winter, led the song masterfully and neatly…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 11 marca 2017 22:08

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny