eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „biologia lęgów”

 • środa, 13 czerwca 2018
  • Późne lęgi puszczyków

   W bieżącym, 2018 roku, mimo kwietniowych i dalszych upałów, bardzo późno pojawiły się młode ptaki w rewirach puszczyków (foto)! Dopiero pierwszego czerwca w terytorium pod Zwoleniem (foto), przy dziupli lęgowej zauważyłem pierwsze bardziej samodzielne młode sów po wylocie. Była to najprawdopodobniej samiczka o głosie „ki – słip”. Dwa kolejne pisklęta opuściły dziuplę lęgową dopiero do około 10 czerwca i były to zapewne samczyki „ki – serp”. A zatem w tym roku okres lęgowy puszczyków na Mazowszu przedłuży się do końca lata, a w Puszczy Kozienickiej i zapewne nie tylko – nawet do września! Dodajmy, że ptaki dorosłe były w bieżącym, nietypowym roku bardzo rezolutne i ostrożne, skoro zróżnicowanie wieku piskląt sugeruje, iż samiczka składała jaja w bardzo długim okresie...

   ...

   ...PATRZ też oferta / LOOK also, offer - "eco - eventy" / wydarzenia, nie tylko dla Twojej firmy - "wyprawy na sowy" / "The trips for owls":

   http://seeneco.blox.pl/html  - a także:

   ..."wyprawy endoors":  http://wyprawyendoors.blox.pl/html  ...

   ..."wyprawy Czarnolas":  http://wyprawyczarnolas.blox.pl/html  ...

   ZAPRASZAMY!! :) :)

   ...

   mlode puszczyka

   ...

   piskle puszczyka cd

   ...

   rewir SXA

   ...

   (c) endoors

   Late hatchings of tawny owls

   In current, of 2018 year, in spite of April and further heat, very much late young birds turned up in areas of tawny owls (photo)! Of the first June in territory under Zwoleń Town (photo), by the breeding hole I noticed first more independent young of owls along the exit. She was it is most probably a female about the voice "ki - słip". Two next chicks left the breeding hole only to about 10 June and were these are probably males "ki - serp". That is this year the hatching season of tawny owls in Mazovia will be extended to the end of the summer, and in the Kozienice Forest (Nature 2000) and probably not only - even up to the September! Let us add that adult birds were in the current, untypical year very smart and careful, since diversifying the age of chicks is suggesting that the female placed eggs in very long stretch...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 13 czerwca 2018 01:43
 • piątek, 25 maja 2018
  • Wiosenna wyprawa w Dolinę Zwolenki

   Wczoraj przeprowadziłem obserwacje ornitologiczne na trasie kilkunastu km doliną Zwolenki (Natura 2000), od Babina do Zwolenia (foto). Poczyniłem wiele ciekawych spostrzeżeń z zakresu biologii lęgów i ekologii behawioralnej oraz etologii dzikich ptaków. Najpierw napotkałem intensywnie żerującego samczyka białorzytki (foto), która jest na Mazowszu obecnie raczej rzadka. Krajobraz pól i łąk rozbrzmiewał śpiewem licznych skowronków (foto), potrzeszczy i trznadli. W pustostanie koło młyna w biegu rzeki w Rudzie (foto), samczyk gąsiorka niepokoił kopciuszka (foto). Ten ostatni gatunek, podobnie jak wiele innych, ma już zaawansowane lęgi. Z czterech znalezionych dziupli dzięcioła dużego z „jazgoczącymi” w nich młodymi, jedna znajdowała się w osice, kolejna w sośnie, następna w olszy i ostatnia w jabłoni! (foto) Intensywnie śpiewały pełzacze ogrodowe (foto) i jeden pełzacz leśny. Lęgi w początkowej fazie mają cierniówki i wspomniany gąsiorek (foto). Zaawansowane – szpaki, kwiczoły, dzięcioły, kopciuszki, pliszki siwe (obecnie spotyka się raczej samce z pokarmem – tak jak ten na foto poniżej) i zięby oraz mewy, które rzadziej bywają w Dolinie (foto). Samczyk srokosza odganiał od gniazda nawet tak dużego drapieżcę, jak samica błotniaka stawowego (foto). Wspomniane zięby wodzą i karmią już lotne młode (foto)...

   Zwolenka

   ...

   Zwolenka ...

   tablica Zwolenka ...

   bialorzytka

   ...samczyk białorzytki...

   ...male of the wheatear...

   skowronek

   ...skowronek...

   ...skylark...

   gasiorek i kopciuszek

   ...gąsiorek i kopciuszek...

   ... Red-backed Shrike male and the Cinderella...

   tablica mlyn Ruda

   ...pamiątkowa tablica na młynie w Rudzie...

   ...commemorative plaque on the mill in Ruda...

   np kopciuszek

   ...zaniepokojony samczyk kopciuszka...

   ...alarmed male of the Cinderella...

   mewa

   ...mewa - teraz w maju spotyka się je rzadziej...

   ...the gull - now in Valley in May is radther more seldom...

   ...poniżej znalezione dziuple z młodymi dzięcioła dużego...

   ...below found holes from young of great spotted woodpecker...

   dziupla osika

   ...

   dziupla sosna ...

   dziupla olcha ...

   dziupla jablon

   ...

   pel ogrodowe

   ...pełzacze ogrodowe...

   ...short-toed treecreepers...

   cierniowka

   ...cierniówka z pokarmem...

   ...whitethroat with food...

   srokosz i bl stawowy

   ...nękający przy gnieździe samicę błotniaka stawowego srokosz...

   ...great grey shrike harassing the female of the marsh harrier by the nest...

   pl siwa

   ...pliszka siwa z pokarmem...

   ...grey wagtail with food...

   zieby rodzina

   ...karmiący lotne młode samczyk zięby...

   ...feeding volatile young male of the chaffinch...

   ...

   Zwolenka

   ...

   Zwolenka

   ...

   (c) endoors

   Spring expedition into the Zwolenka Valley

   Yesterday I conducted ornithological observation on the route of a dozen or teen so km with Zwolenka valley (Nature 2000), from Babin Village to Zwoleń Town (photo). I made a lot of interesting observations from scope of biology of hatchings and behavioural ecology and ethology of wild birds. At first I came across the intensively preying male of the wheatear (photo) which is in Mazovia at present rather rare. The landscape of fields and meadows resounded with the singing of numerous skylarks (photo), of corn buntings and yellowhammers. In the uninhabited building by the mill on the run rivers in Ruda (photo), the Red-backed Shrike male bothered the Cinderella (photo). This last kind, as similarly as a lot other, already has advanced clutches. From four found holes of the great spotted woodpecker from "yapping" in them young, one was in an aspen, next in the pine, next in the alder tree and last in the apple tree! (photo) Intensively sang short-toed treecreepers (photo) and one common treecreeper. Hatchings in the initial phase have whitethroats and a recalled Red-backed Shrikes (photo). Advanced - starling, fieldfares, woodpeckers, Cinderellas, grey wagtails (at present rather males are being come across with food - yes as the one on the photo below) and chaffinches and gulls which more rarely go in the Valley (photo). The male of the great grey shrike drove off even such a large assailant from the nest, like the female of the marsh harrier (photo). Recalled chaffinches are looking after and are already feeding volatile young (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 25 maja 2018 09:09
 • poniedziałek, 03 października 2016
  • Pomyślny powrót sowy pójdźki na dawne lęgowisko

   W tym dzienniku wielokrotnie pisałem o sowach pójdźkach w Biebrzy pod Grajewem na Podlasiu. W roku 2010 lęgowisko zanikło z powodu przeprowadzonego na wiosnę remontu elewacji bloków w tej miejscowości. I tu mam dobrą wiadomość. Ptaki po 3 latach nieobecności, gnieżdżą się tam ponownie, tyle, że nie w wywietrzniku bloku, a w kominie opuszczonej posesji. Bieżący rok 2016 był dla nich szczególnie pomyślny. Wyjątkowo odchowały nie 3, a aż 4 pisklęta...

   pojdzka na kominie

   …dorosła pójdźka na kominie w Biebrzy…

   …a little owl reached on the chimney in Biebrza…

   (c) endoors

   Successful return of the owl of the little owl to the ancient breeding place

   In this daily blog repeatedly I wrote about owls little owls in Biebrza near Grajewo on Podlasie. In 2010 the breeding ground disappeared because of the repair conducted in spring of the elevation of blocks in this village. And here I have good news. Birds after 3 years of absence, are nesting there again, but not in the ventilator of the block, but in the chimney left premises. This year 2016 was particularly favourable for them. Exceptionally they brought up not 3, and as many as 4 chicks…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 03 października 2016 18:18
 • sobota, 10 października 2015
  • Akcenty wiosenne u gawronów i kawek

   Ostatnio przy wyższej temperaturze pod koniec września i w październiku obserwowałem tu w Zwoleniu na Mazowszu takie aspekty zachowania u gawronów, jak tokowe gonitwy ptaków – tworzenie par i tokowe karmienie. Dalej – pewnie każdy z dorosłych osobników tego gatunku ma zaznaczone godowe akcenty w upierzeniu. Na skrzydłach na przykład można dostrzec charakterystyczny dla wiosny fioletowo – niebieski nalot. Słowem fizjologicznie ptaki są w tak dobrej formie, że ujawniają się aspekty wiosenne w ich behawiorze (zachowaniu) i nie tylko (foto).

   Podobnie wiosennie przebarwiają się kawki (jak u gawronów dotyczy to zwłaszcza lotek na złożonym skrzydle, choć tu chodzi głównie o brązowy ich odcień). Remont na ul. Bogusza, ocieplenie i tynkowanie małego bloku, pozwolił mi dziś w sobotę 10.10.2015. zauważyć jak na wiosnę do późnych godzin porannych wiele ciekawych zachowań, typowych dla wiosny. Oto o poranku całe duże stado, następnie mniejsze, a ostatecznie para lęgowa zapewne z tego sezonu obsiadły rusztowania remontowanej elewacji przy właśnie zamurowanym otworze wentylacyjnym. Widać tu takie aspekty behawioru i ekologii czy biologii lęgów, jak stały, całoroczny alert pary lęgowej przy miejscu lęgowym, jak i fakt, że takie miejsce jest znane wielu osobnikom oraz cały casus ma kontekst socjologiczny (społeczny) w miejskim ugrupowaniu tych ptaków. Całe zajście z remontem i egzaltacja kawek sugeruje, że uczestniczące w nim osobniki są osiadłe i zdolne do takich „wyższych”, co dla mnie oczywiste, odczuć oraz działań czy zachowań, jak ekscytacja, konsternacja i bezradność. To sobie nawzajem pokazywały kawki, które raz po raz, zwłaszcza była para lęgowa, dolatywały wielokrotnie do zatkanego otworu, przysiadały na resztkach wnęki i głośno kwiliły przy akompaniamencie pozostałych członków stada, by ostatecznie z problemem pozostać samotnie i w smutku (foto).

   gawrony1

   ...gawrony / rooks...

    

   kawki1 

   ...kawki / jackdaws...

   (c) endoors

   Spring aspects at rooks and jackdaws

   Recently at the highest temperature up to the end of September and in the October I observed such aspects of keeping at rooks here in Zwoleń in Mazovia, as tokowe chases of birds - pairing and courtship feeding. Farther - most probably each of adult individuals of this kind has emphasized mating accents in plumage. On wings for example it is possible to notice characteristic of the spring blue coating. Physiologically birds are a word in the so good form, that spring aspects are becoming apparent in their behavior  and not only (photo).

    Similarly vernally they are staining oneself jackdaws (if at rooks it is regarding especially flight feathers on the assembled blade, at least here walks mainly about brown their shade). Repair to the Bogusza St., the warmer weather and plastering the small block, today on Saturday 10.10.2015 let me to notice like in spring to the late morning hours of a lot of interesting behaviours, typical of the spring. It is in the morning the entire big herd, next smaller, and after all breeding steam probably from this season sat scaffoldings of the repaired elevation down at by exactly an air hole bricked in. One can see such aspects of behavior and ecology or biology of hatchings here, like permanent, all-year-round alert of breeding steam at the nesting site, as well as the fact that such a place is well-known to many individuals and the entire case have a sociological context (social) in the municipal grouping of these birds. The entire incident with the repair and the gushiness of jackdaws is suggesting that specimens participating in it are settled and gifted to so "higher", what obvious for me, of feelings and action or behaviours, as excitement, the consternation and the helplessness. Jackdaws showed it each other, which over and over again, especially a former breeding steam, they ran repeatedly up to the stopped hole, alcoves perched on remnants and loud at accompaniment of other members herds whimpered in order after all with the problem to stay alone and in sadness (photo).

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 10 października 2015 19:50
 • poniedziałek, 05 października 2015
  • Adaptatywność i witalność w Naturze

   Wczoraj popołudniu, 4.10.2015. w niedzielę, tu w Zwoleniu na Mazowszu natknąłem się w pobliżu ulicy Bogusza i mojego domu na szczególnie frapujące znalezisko. Oto na chodniku pod rosłymi świerkami przy dawnym przedszkolu znalazłem martwe pisklę gołębia sierpówki (foto). Choć samo zjawisko było nieco ponure i smutne, ja odniosłem się do niego z zaskoczeniem oraz estymą rasowego badacza życia i obyczajów w szczególności ptaków. Oto z całą pewnością pisklę – podlot padło dzisiaj popołudniu co świadczy o tym, że w warunkach szczególnie korzystnej aury, która utrzymuje się od miesięcy, także dzikie ptaki (gołębie, tu sierpówki), odbywają nawet jesienią, w październiku, lęgi. Czegoś podobnego nie spotkałem, a obserwowaną kilka dni wstecz kopulację pary rodzicielskiej tego pisklaka zinterpretowałem ostrożnie jako wyjątkowy aspekt czułości i wpływu pogody. Tymczasem dziś okazało się, że była to para lęgowa w ścisłym, typowym przecież dla wiosny i lata, znaczeniu. Niezwykłe!

   podlot sierpowki z pazdziernika

   ...martwy podlot sierpówki – 4.10.2015., Zwoleń, Mazowsze...

   ...dead subflight of the Eurasian collared dove - 4.10.2015., Zwoleń, Masovia...

   (c) endoors

   The adaptative-ness and the vitality in the Nature

   Yesterday afternoon, 410.2015. on Sunday, here in Zwoleń in Mazovia I came across particularly a fascinating find in the vicinity of the Bogusza street and my house. Here on the pavement under sturdy spruces by the former nursery school I found a dead pigeon chick of the Eurasian collared dove (photo). Although very occurrence was a little bit gloomy and sad, I treated him with the surprise and the esteem of the proper researcher of the life and customs in particular of birds. It is certainly a chick - subflight fell down today for afternoon what is attesting to it, that in conditions of particularly a beneficial weather which is staying for months, also wild birds (pigeons, here Eurasian collared doves), are undergoing, in the October, hatchings even in autumn. I didn't come across something similar, and observed a few days backwards I interpreted the copulation of the parental pair of this chick cautiously as the exceptional aspect of tenderness and the influence of the weather. Meanwhile today it turned out that she had been it is breeding steam in dense, typical after all for the spring and the summer, for meaning. Unusual!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 05 października 2015 17:59

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny