eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „rzeka Zwolenka”

 • czwartek, 12 kwietnia 2018
  • Przedwiośnie 2018

   W bieżącym roku przedwiośnie na Mazowszu było bardzo krótkie (patrz diagnostyczne foto kwiatu podbiału, który jeszcze kwitnie gdy zielenią się już czeremchy!) i wyjątkowo późne (foto). Dlatego nastąpiło skumulowanie zjawisk przyrodniczych typowych dla tego okresu. Oto żaby trawne, moczarowe, ropuchy szare i grzebiuszki ziemne (huczki), tokowały i nadal odbywają gody w tym samym czasie, często wspólnie (foto). W momencie, kiedy piszę te słowa większość tych form kończy składanie skrzeku. Już pojawiły się także, na razie milczące, żaby wodne (foto). Opóźnił się okres godowy wielu ptaków w tym żurawi (foto). Dzięcioły, w tym duże i czarne, wciąż „werblują” (foto), a zawilce gajowe i podbiał kwitną, jak wspomniano, w tym samym momencie, co się zdarza wyjątkowo (foto). Opóźnienie w lęgach dotyczy wszystkich gatunków ptaków, nawet kruków (foto), pełzaczy, sikor (patrz foto sikory ubogiej budującej gniazdo), drozdów, a nawet sów i ptaków drapieżnych (szponiastych). Patrz foto relacja poniżej...

   rez Miodne

   ...

   Lug Bartodziejski

   ...

   skowronek samiec spiewajacy

   ...

   kruk samczyk

   ...

   zurawie Niwki

   ...

   dz duzy werbel

   ...

   dz czarny samczyk w locie

   ...

   kwiat podbialu

   ...

   r pawie oczko

   ...

   zajac szarak wiosna

   ...

   ropucha szara

   ...

   r szara gody

   ...

   zaby trawne i skrzek

   ...

   zaby moczarowe na tokowisku

   ...

   zaba wodna

   ...

   sikora uboga budujaca gniazdo

   ...

   trznadel

   ...

   zurawie rez Miodne

   ...

   (c) endoors

   Early spring 2018

   This year the early spring in Mazovia was very short (watch the diagnostic photo of the flower of the coltsfoot which is still blooming when bird cherries are already turning green!) and exceptionally late (photo). Therefore took place accumulating the natural phenomena typical of this period. These are grass frogs, moor frogs, common toads and spadefoot, they made a display call and still hold nuptials in the same time, often together (photo). In the moment, when I am writing these words, the majority of these forms is finishing spawning. They already appeared also, at the moment silent, water frogs (photo). A nuptial period of many birds delayed in it itself of cranes (photo). Woodpeckers, in it great and black, still "drums" (photo), and wood anemones and coltsfoot they are blooming, how they recalled, in the same moment, what is happening exceptionally (photo). The delay in hatchings is regarding all bird species, of even ravens (photo), treecreepers, tits (watch the photo of the marsh tit building the nest), of thrushes, not to say owls and bird of prey (claw-like). Watch the photo relation below...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 12 kwietnia 2018 06:38
 • poniedziałek, 21 listopada 2016
  • Błotniak zbożowy

   Dziś jest piękny, jesienny, ciepły i typowy dla Mazowsza wyż. Poszedłem zatem na obserwacje i spotkałem wiele ciekawych gatunków ptaków. Był tu piękny, dorosły myszołów, a gdy wracałem – nade mną przeleciał zapewne zimujący w dolinie rzeki Zwolenki (obszar Natura 2000) błotniak zbożowy, samczyk…

   myszolow w locie

   …myszołów…

   …common buzzard…

   blotiak zbozowy samczyk

   …błotniak zbożowy, samiec…

   …hen harrier…

   (c) endoors

   Hen harrier

   Today is the high beautiful, autumn, warm and typical for Masovia weather. And so I went to observation and I came across and met a lot of interesting bird species. There was a beautiful, adult common buzzard here, and when I came back - near Zwolenka River The hen harrier, male, flew above me and probably spending the winter here in the valley of the river (Nature 2000 area)…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 21 listopada 2016 15:08
 • sobota, 01 października 2016
  • Cztery samice krogulca, trzy myszołowy i tysiąc szpaków

   Dziś obserwacje prowadziłem w dolinie rzeki Zwolenki (Natura 2000). Poczyniłem wiele spostrzeżeń, ale najciekawszym było stwierdzenie w jednym miejscu koncentracji około 1000 szpaków w trzcinie (foto), 4 samic krogulca i 3 myszołowów! W pewnym momencie jedna z samic krogulca zaatakowała drugi raz w ciągu 15 minut stado szpaków i pochwyciła ofiarę (patrz foto). Po chwili 2 inne ptaki tego gatunku zaczęły bić się o łup wykazując zachowania konkurowania o nie swoją zdobycz (foto). Zdobywca ofiary przysiadł na moment na podłożu i nawoływał głosem alarmowym (foto). Ostatecznie te 3 krogulce, z czego 1 niosąc zdobycz, oddaliły się na SE (południowy wschód) do pobliskiej enklawy sosnowego lasu. Z przebiegu obserwacji jasno też wynikało, że na szpaki polowały tu także myszołowy, a w tym momencie były obecne w liczbie 3 osobników. Oto jeden z nich nadlatując nad trzciny i stado zawisł pod wiatr, by je spłoszyć i przejrzeć. Ostatecznie poleciał niedaleko za dolinę rzeki…

   krajobraz Zwolenki

    …miejsce obserwacji – dolina rzeki Zwolenki (Natura 2000)…

   …place of observation - valley of the Zwolenki river (Nature 2000)…

   krogulce na czatach

   …cztery krogulce na czatach…

   …the four sparrowhawks on watches…

   atak krogulca

   …moment ataku samicy krogulca i zachowania konkurencyjne gatunku…

   …the moment of the attack by the female the sparrowhawk and competitive behaviours of the kind…

   stado szpkow trzcina

   ...stado szpaków...

   ...the flock of starlings...

   (c) endoors

   Four female the sparrowhawk, three common buzzards and the thousand of starling

   Today I conducted observation in the valley of the Zwolenka river (Nature 2000). I made a lot of observations, but stating in one place was most interesting of concentration of about 1000 starling in the reed (photo), of 4 female the sparrowhawk and 3 common buzzards! At some point one of female the sparrowhawk attacked the flock of starling for the second time within 15 minutes and captured the victim (watch the photo). After a moment 2 other birds of this kind started fighting for prey demonstrating behaviours of competing for not their haul (photo). The conqueror of the victim sat base on momentarily and called with alarm voice (photo). After all these 3 sparrowhawks, from what 1 carrying the acquisition, walked away on just (the south-east) to the nearby enclave of pine forest. Brightly it also resulted from the course of observation that here common buzzards had hunted starling, and in this moment were current in the number of 3 specimens. It is one of them coming flying above reeds and the herd was hung against the wind so that scare them away and look through. After all he flew nearby behind the valley of the river…

   (c) endoors 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 01 października 2016 23:13

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny