eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „Natura 2000 Zwolenka”

 • niedziela, 03 czerwca 2018
  • Rybitwa rzeczna w Zwoleniu

   Ostatnio, jak co roku na wiosnę, natknąłem się na żerujące i tokujące rybitwy rzeczne tu w Zwoleniu na Mazowszu. Ptaki w liczbie jednej pary przebywały cały poranek na stawie w dolinie Zwolenki (Natura 2000). Samczyk łowił ryby i karmił tokowo samiczkę. Jednak większość czasu popisywał się na różne sposoby, w tym karkołomnymi atakami na mewy śmieszki, próbując zaimponować swojej wybrance, która przysiadła na kikucie olchy przy zbiorniku (foto). Nie tylko było to widowisko co do kunsztu i sprawności lotu rybitwy rzecznej, ale ciekawe zachowania oraz zawołania tych ptaków okrasiły poranną wizytę w Dolinie...

   ...

   rybitwa rzeczna w locie

   ...

   rybitwa rz sit

   ...

   (c) endoors

   River tern in Zwoleń

   Recently, like every year in spring, I came across river terns preying and making a display call here in Zwoleń in Mazovia. Birds of steam in the amount of one stayed the entire morning on the pond in the Zwolenka valley (Nature 2000). The male fished and display fed female. However most of the time showed in different ways, in it reckless attacks on black-headed gulls off, trying to impress his chosen fimale one which sat the stump of the alder tree on by the container (photo). Not only this show was as for the artistry and the efficiency of the flight of the river tern, but also interesting behaviours and calls of these birds spiced up the morning visit in the Valley...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 03 czerwca 2018 13:46
 • piątek, 25 maja 2018
  • Wiosenna wyprawa w Dolinę Zwolenki

   Wczoraj przeprowadziłem obserwacje ornitologiczne na trasie kilkunastu km doliną Zwolenki (Natura 2000), od Babina do Zwolenia (foto). Poczyniłem wiele ciekawych spostrzeżeń z zakresu biologii lęgów i ekologii behawioralnej oraz etologii dzikich ptaków. Najpierw napotkałem intensywnie żerującego samczyka białorzytki (foto), która jest na Mazowszu obecnie raczej rzadka. Krajobraz pól i łąk rozbrzmiewał śpiewem licznych skowronków (foto), potrzeszczy i trznadli. W pustostanie koło młyna w biegu rzeki w Rudzie (foto), samczyk gąsiorka niepokoił kopciuszka (foto). Ten ostatni gatunek, podobnie jak wiele innych, ma już zaawansowane lęgi. Z czterech znalezionych dziupli dzięcioła dużego z „jazgoczącymi” w nich młodymi, jedna znajdowała się w osice, kolejna w sośnie, następna w olszy i ostatnia w jabłoni! (foto) Intensywnie śpiewały pełzacze ogrodowe (foto) i jeden pełzacz leśny. Lęgi w początkowej fazie mają cierniówki i wspomniany gąsiorek (foto). Zaawansowane – szpaki, kwiczoły, dzięcioły, kopciuszki, pliszki siwe (obecnie spotyka się raczej samce z pokarmem – tak jak ten na foto poniżej) i zięby oraz mewy, które rzadziej bywają w Dolinie (foto). Samczyk srokosza odganiał od gniazda nawet tak dużego drapieżcę, jak samica błotniaka stawowego (foto). Wspomniane zięby wodzą i karmią już lotne młode (foto)...

   Zwolenka

   ...

   Zwolenka ...

   tablica Zwolenka ...

   bialorzytka

   ...samczyk białorzytki...

   ...male of the wheatear...

   skowronek

   ...skowronek...

   ...skylark...

   gasiorek i kopciuszek

   ...gąsiorek i kopciuszek...

   ... Red-backed Shrike male and the Cinderella...

   tablica mlyn Ruda

   ...pamiątkowa tablica na młynie w Rudzie...

   ...commemorative plaque on the mill in Ruda...

   np kopciuszek

   ...zaniepokojony samczyk kopciuszka...

   ...alarmed male of the Cinderella...

   mewa

   ...mewa - teraz w maju spotyka się je rzadziej...

   ...the gull - now in Valley in May is radther more seldom...

   ...poniżej znalezione dziuple z młodymi dzięcioła dużego...

   ...below found holes from young of great spotted woodpecker...

   dziupla osika

   ...

   dziupla sosna ...

   dziupla olcha ...

   dziupla jablon

   ...

   pel ogrodowe

   ...pełzacze ogrodowe...

   ...short-toed treecreepers...

   cierniowka

   ...cierniówka z pokarmem...

   ...whitethroat with food...

   srokosz i bl stawowy

   ...nękający przy gnieździe samicę błotniaka stawowego srokosz...

   ...great grey shrike harassing the female of the marsh harrier by the nest...

   pl siwa

   ...pliszka siwa z pokarmem...

   ...grey wagtail with food...

   zieby rodzina

   ...karmiący lotne młode samczyk zięby...

   ...feeding volatile young male of the chaffinch...

   ...

   Zwolenka

   ...

   Zwolenka

   ...

   (c) endoors

   Spring expedition into the Zwolenka Valley

   Yesterday I conducted ornithological observation on the route of a dozen or teen so km with Zwolenka valley (Nature 2000), from Babin Village to Zwoleń Town (photo). I made a lot of interesting observations from scope of biology of hatchings and behavioural ecology and ethology of wild birds. At first I came across the intensively preying male of the wheatear (photo) which is in Mazovia at present rather rare. The landscape of fields and meadows resounded with the singing of numerous skylarks (photo), of corn buntings and yellowhammers. In the uninhabited building by the mill on the run rivers in Ruda (photo), the Red-backed Shrike male bothered the Cinderella (photo). This last kind, as similarly as a lot other, already has advanced clutches. From four found holes of the great spotted woodpecker from "yapping" in them young, one was in an aspen, next in the pine, next in the alder tree and last in the apple tree! (photo) Intensively sang short-toed treecreepers (photo) and one common treecreeper. Hatchings in the initial phase have whitethroats and a recalled Red-backed Shrikes (photo). Advanced - starling, fieldfares, woodpeckers, Cinderellas, grey wagtails (at present rather males are being come across with food - yes as the one on the photo below) and chaffinches and gulls which more rarely go in the Valley (photo). The male of the great grey shrike drove off even such a large assailant from the nest, like the female of the marsh harrier (photo). Recalled chaffinches are looking after and are already feeding volatile young (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 25 maja 2018 09:09
 • czwartek, 24 maja 2018
  • Fotorelacja maj 2018 nad Zwolenką

   Niedawno o poranku przez około godzinę obserwacji zdobyłem poniższe fotografie w granicach miasta Zwoleń i głównie przy dolinie Zwolenki – Obszar Natura 2000...

   kaleka kawka

   ...kaleka kawka – a jako że ranna, to i osamotniona...

   ...crippled jackdaw - and since the injured, it and left alone

   ...

   kukulka samczyk

   ...

   kukulka w locie

   ...

   kukulka inter zieba ...

   kukulka zieba

   ...kukułka samczyk często w interakcji z samczykiem zięby na fotkach powyżej...

   ...cuckoo male often in interaction with the male of the chaffinch on snapshots above...

   bazant kogut z bliska

   ...kogut bażanta...

   ...cock of the pheasant...

   kura z bliska

   ...kura bażanta...

   ...hen pheasant...

   trznadel

   ...trznadel samczyk...

   ...yellowhammer male...

   gasiorek samczyk

   ...gąsiorek samczyk...

   ...Red-backed Shrike male...

   szpak

   ...szpak...

   ...starling...

   sarny zerowisko

   ...sarny na żerowisku...

   ...roe deer on the feeding ground...

   kraj rzeki Zwolenki N 2000

   ...Dolina Zwolenki w granicach Zwolenia...

   ...Zwolenka valley / Nature 2000 within the limits of Zwoleń...

   (c) endoors

    

   Photo report May 2018 above Zwolenka River / Nature 2000

   Recently in the morning through about the one hour of observation I got following photographs in city limits Zwoleń and mainly by the Zwolenka valley - Area Nature 2000...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 maja 2018 18:46
  • Wiosenne konstatacje na 2018 rok

   Jak wiemy, Drodzy Czytelnicy tych łam, wiosna w 2018 roku była nietypowa. Fala gorąca uderzyła na cały kwiecień i długi początek maja. Bardzo wcześnie zakwitły mniszki lekarskie, a bez lilak i forsycja w tym samym czasie obsypane były kwiatami! (foto) Postęp w świecie roślin szokował i jak zauważyliśmy w Dolinie Zwolenki (Natura 2000), obok jeszcze kwitnących wierzb już zieleniły się olchy... (foto). W świecie ptaków zaznaczył się wczesny przylot niektórych gatunków, np. cierniówek (foto) czy nawet słowików szarych, gdzie pierwszy samczyk wiódł swą nocną pieśń już od 23.04.2018., np. w Dolinie rzeczki Piątkowy Stok tu w Zwoleniu na Mazowszu...

   bez lilak i forsycja

   ...

   mniszek lekarski

   ...

   N 2000 Zwolenka

   ...

   Zwolenka Dolina 1

   ...

   Zwolenka II

   ...powyżej - Dolina Zwolenki / Natura 2000...

   ...above - Zwolenka Valley / Nature 2000...

   ...

   rusalka osetnik

   ...

   motyl zorzynek rzezuchowiec

   ...spotkane motyle...

   ...met butterflys...

   ...

   samczyk cierniowki

   ...

   (c) endoors

   Spring observations for 2018

   How we know, Dear Readers of the ones break, the spring in 2018 was untypical. Ardent wave assaulted the entire April and the long beginning of the May. Very much early dandelions bloomed, and without the lilac and the forsythia in the same time were covered with flowers! (photo) Progress in world of plants shocked and how we noticed in the Zwolenka Valley (Nature 2000), by still blooming willows alder trees already turned green... (photo). In world of birds an early arrival of some kinds was noticeable, e.g. of whitethroats (photo) whether of even thrush nightingales, where the first male led his night song already from 23.04.2018., e.g. in the Valley of the small river Friday Slope (Piątkowy Stok) here in Zwoleń in Mazovia...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 maja 2018 00:35

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny