eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „potrzeszcz”

 • poniedziałek, 04 lutego 2019
  • Ocieplenie z początkiem lutego

   Oto temperatura bliska 10 stopniom na plus! Wszędzie wśród ptaków – przedwiosenny ruch. Śpiewają już sikory, np. bogatki czy modraszki i ubogie. Ale jeszcze „stroją się” w tym działaniu na „przestrzeń Wiosny”... Pojawiły się kwilące mewy. Tokują drapieżne i krukowate. Widziałem tokowe karmienie u kawek i „gonitwy” godowe gawronów, po kilka naraz - formowanie par. Kawki także kąpały się stadnie w kałużach. Przyleciały już pierwsze żurawie, zięby, w Warszawie pojawiły się szpaki. Na polach usłyszeć można śpiew  samczyka srokosza, a też tam na gruszach – jeszcze stadnych potrzeszczy. I wiele więcej oznak mówi – Tak! Zaczęło się ornitologiczne Przedwiośnie...

   ...

   srokosz potrzeszcze

   ...

    

   ...srokosz i potrzeszcze...

   ...the great grey shrike and corn buntings...

    

   (c) endoors

    

   Warming with the beginning of February

   It is close temperature 10 for ranks to the plus! Everywhere amongst birds - early spring movement. They are already singing tits, e.g. great tits or blue tits and other. But still "are making up" in this action on "space of the Spring"... Trilling gulls appeared. They are making a display call predatory and corvidae. I could see courtship feeding at jackdawes and "chases" mating of rooks, after a few suddenly - forming jackdawes also bathed the par. Oneself washing up in puddles. The first cranes already flew in, chaffinches, in Warsaw starling appeared. On fields to hear it is possible singing of the male of the great grey shrike, and also there on pear trees - still of gregarious corn buntings. And a lot more indications are saying - yes! An ornithological early spring began...

    

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 04 lutego 2019 04:13
 • niedziela, 10 grudnia 2017
  • Ptaki obrzeża miasta i pól pod Zwoleniem w grudniu 2017

   Dzisiaj wypogodziło się, choć było chłodno. Oto dwukrotnie bardzo blisko zabudowy natknąłem się na żerujące myszołowy (foto). Trzeci osobnik tego gatunku przebywał w polach. W drugim przypadku ptak zasadził się na młodej brzozie dosłownie parędziesiąt metrów od osiedla (foto), by żerować w rzadko odwiedzanym, zasobnym w pokarm miejscu. Ostatecznie podążył na W brzegiem zabudowy (foto). Za tak odważnym działaniem drapieżcy stał zapewne wyjątkowo korzystny wiatr, o kierunku SSW, i co istotne – umożliwiający błyskawiczny odwrót myszołowa z żerowiska, jako że wiał od strony miasta w pole. Dalej na N (foto) stwierdziłem już tokującego samczyka kruka (foto), a na wiązie zgromadziło się stado kilkuset łuszczaków (ptasiego drobiazgu) w jednym miejscu (foto). Paki były wyjątkowo płochliwe, a stado składało się głównie z potrzeszczy (samce śpiewały), mazurków i dzwońców, z domieszką około 20 trznadli (foto)...

   BB pod miastem

   ...myszołów na terenie podmiejskim...

   ...common buzzard on the suburbia...

   krajobraz pol pod Zwoleniem

   ...

   tokujacy w grudniu 2017 kruk

   ...tokujący kruk...

   ...raven making a display call...

   luszczaki na polach

   ...ptaki pól...

   ...birds of fields...

   czatujacy BB miasto Zwolen

   ...myszołów w mieście...

   ...common buzzard in the town...

   miejski BB Zw

   ...

   miasto Zw

   ...

   (c) endoors

   Birds of the border of town and fields under Zwoleń in December 2017

   Today it cleared up, although it was cool. Here twice very much close the building development I came across preying common buzzards (photo). The third individual of this kind stayed in fields. In the second case the bird was on young birch literally waylaid several dozen metres from the housing estate (photo) in order to prey in the place rarely visited, rich in food. After all he headed on in with edge of buildings (photo). For the assailant probably exceptionally a beneficial wind was behind such brave action, about SSW direction, well essential - enabling the lightning retreat of the common buzzard of the feeding ground, since blew from the page of the town in the front. Farther on N (photo) I stated the male already talking big courship voices of the raven (photo), and on the elm tree a herd accumulated a few hundred of bird's knick-knack in one place (photo). Large parcels were exceptionally timid, and the herd consisted mainly of corn buntings (males sang), of tree sparrows and greenfinches, with the additive of about 20 yellowhammers (photo)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Ptaki obrzeża miasta i pól pod Zwoleniem w grudniu 2017”
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 10 grudnia 2017 20:39
 • sobota, 18 listopada 2017
  • Ptaki rzeki Zwolenki późną jesienią

   Dziś wybraliśmy się „na ptaki” nie tylko w Dolinę Zwolenki (Obszar Natura 2000), (foto), ale i wcześniej do „Lasu Osiny”, na trasie przejścia łącznie około 8 km. Najpierw spotkaliśmy szybko po sobie 2 polujące samiczki krogulca (później jeszcze jedną, w pogoni za czyżami i czeczotkami w Dolinie). Po chwili na NW przeleciało stado kilkunastu krzyżodziobów świerkowych. Następnie spotkaliśmy polującego na potrzeszcze srokosza (foto). Na zbiorniku w Dolinie właśnie lądowały dwie czaple białe. Najważniejszym gatunkiem był jednak pierwszy tej jesieni dorosły samczyk myszołowa włochatego (foto). Ptak wylądował ostatecznie na polach, na starej gruszy (foto). Na zbiorniku tzw. „Dołów Sokala” krzątał się i żerował zimorodek (foto) - zaniepokojony obecnością z kolei myszołowa zwyczajnego (jednego z 4 dziś spotkanych)...

   krajobraz Zwolenka 1

   ...

   potrzeszcze stado 1

   ...potrzeszcze...

   ...corn buntings...

   potrzeszcze i srokosz

   ...potrzeszcze i srokosz...

   ...corn buntings and the great grey shrike...

   myszolow wlochaty lot

   ...

   myszolow wlochaty

   ...myszołów włochaty...

   ...rough-legged buzzard...

   zimorodek zer

   ...zimorodek...

   ...kingfisher...

   Zwolenka miasto

   ...

   (c) endoors

   Birds of the Zwolenka river late in autumn

   Today we went "on birds" not only into the Zwolenka Valley (Area Nature 2000), (photo), but also earlier to of "Forest of the Aspen / Osiny", on the route of covering the about 8 km altogether. At first we met 2 hunting females of the sparrowhawk quickly after ourselves (later another, in pursuit of siskins and common redpolls in the Valley). After a moment a flock of a more than 10 crossbills flew to the NW. Next we came across the great grey shrike hunting for corn buntings (photo). On the container two white egrets just landed in the Valley. However he was the most important kind of meets today first of this autumn adult male of the rough-legged buzzard (photo) apeared there. The bird lended up after all on fields, on the old pear tree (photo). On the container so-called of "Sokala Holes" the kingfisher bustled about and a preyed (photo) - worried with next presence of common buzzard (one from 4 today met)...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 18 listopada 2017 20:58
 • wtorek, 24 października 2017
  • Status behawioralny i ekologiczny ptaków pól jesienią

   Parę dni wstecz obserwowałem dzikie ptaki na polach na N (północ), od Zwolenia tu na Mazowszu (foto). Z najciekawszych konstatacji wymienię te, że powoli ptaki zajmują nastawienie behawioralne oraz ekologiczne typowe dla zimowania i jest to aktualne od minimum miesiąca. Oto nie obecny w tej okolicy wiosną i latem, dorosły srokosz zajął ten teren w tych dniach na zimę i polował wprawiając w konsternację nie tylko skowronki i potrzeszcze, ale i inne gatunki (foto). Dwie samiczki krogulca najpierw atakowały się, by przejąć kontrolę nad okolicą, a następnie okazało się, że jedna z nich skutecznie zapolowała (foto). Drapieżca mimo, że był najedzony, co widać na zdjęciu po pełnym wolu, "na pamięć" poszukiwał pojedynczego kwiczoła (foto), gdy ten salwował się w ucieczce uprzednio i w porę, nawet niezauważony, ku E (wschodowi) i N (północy), startując z linii energetycznej. Obecność krogulców i srokosza osobliwie "komentowały" stadnym, niemal wiosennym śpiewem nie tylko potrzeszcze (foto), ale także dwa samczyki skowronka (foto). Z pewnością było to zachowanie "imponowania", takie samo, że zauważę, jak gazel Thompsona uciekających przed gepardem na równinach Serengeti w Afryce!

   krajobraz pol pod Zwoleniem 

   ...

   krogulec 

   ...

   potrzeszcz 

   ...

   skowronki 

   ...

   srokosz 

   ...

   pola k dzialki

   (c) endoors

   Behavioral and ecological status of birds of fields with autumn

   Backwards I observed a few days wild birds on fields on N (north), from Zwoleń here in Mazovia (photo). From the most interesting observations I will exchange hey, you, birds are slowly filling the behavioral and environmental attitude typical of spending the winter and it is still standing from the minimum of the month. Here not current in these surroundings with the spring and the summer, the adult great grey shrike occupied this area on these days for the winter and hunted dismaying not only skylarks and corn buntings, but also other kinds (photo). Two females of the sparrowhawk at first were attacked in order to take over the control of surroundings, and then it turned out that one of them effectively had gone hunting (photo). Assailant even though he was full up, what one can see in a photo after the full crop, "to the memory" sought the single fieldfare (photo), when the one saved in the escape previously and in time, even himself unnoticed, to E (for east) and N (of north), starting from a power line. Presence of sparrowhawks and the great grey shrike oddly "commented" with gregarious, almost spring singing not only corn buntings (photo), but also two males of the skylark (photo). Certainly this behaviour was of "impressing", the same I will notice, like of gazelle of Thompson getting away before the cheetah on Serengeti plains in Africa!

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 października 2017 13:41
 • środa, 05 listopada 2014
  • I ponownie w temacie mentalności ptaków

   Dzisiaj z kolei podobną obserwację zmniejszonego dystansu ucieczki, w wietrzną pogodę, miałem w przypadku ptaków pól, potrzeszczy. Stadko 17 łuszczaków zerwało się z powodu jakiegoś drapieżcy w głębi otwartego krajobrazu i przysiadło na śliwie przy polnej drodze (foto). Po chwili bez najmniejszego problemu dotarłem na mniej niż 10m od ptaków i poprawiłem ujęcia (kolejne zdjęcie). Ptaki nie tylko wykazały wręcz mentalną plastyczność swojego zachowania, ale także dowiodły, o czym pisałem wczoraj, że w pełni świadomie i akuratnie do okoliczności oceniają i dostosowują swoje zachowanie. Tu konkretnie porywisty i dość silny wiatr z SE wiejący zza mnie umożliwiał im błyskawiczny start i ucieczkę, dlatego mogłem zbliżyć się na tak małą odległość. Dalej – potrzeszcze skorzystały z mojej obecności jako „płaszcza ochronnego” ze względu na obecność drapieżnika. Oszczędzały energię i nie oddalały się od żerowiska. Plus, jak piszę, nad to wszystko i co zabawne – nie oceniały mnie jako aż takiego zagrożenia niż ich naturalny wróg, który zmusił je do odlotu i „alertu bezpieczeństwa”, konieczności przeczekania chwil zagrożenia, tu prawdopodobnie ze strony samicy krogulca…

   potrzeszcze z daleka 2333

   …potrzeszcze obsiadły śliwę wśród pól…

   …corn buntings sat the plum down at amongst fields…

    

   potrzeszcze z bliska 333

   …po chwili zbliżyłem się do nich na mniej niż 10m…

   …after a moment I approached them on fewer than 10 m…

   (c) endoors

   And again in the subject of mentality of birds

   Today next, into the windy weather, I had similar observation of reduced distance of the escape in case of birds of fields, of corn buntings. Herd 17 birds it broke because of some landscape for the assailant deep inside opened and perched on the plum tree by a dirt road (photo). After a moment without a spot of bother I reached on fewer than 10 m from birds and I corrected presentations (next photograph). Birds not only demonstrated the simply mental plasticity of their behaviour, but also showed, what I had written yesterday about, that fully consciously and properly to the circumstance are assessing and are adapting their behaviour. Here specifically gusty and quite strong wind from just blowing from behind me he enabled the lightning start and the escape for them, therefore I could approach on yes short distance. Farther - corn buntings took advantage of my presence as the "protective coat" on account of the presence of the predator. They conserved the energy and didn't walk away from the feeding ground. Plus how, I am writing, above that's all well funny - didn't assess me as such a threat than their natural enemy which forced them to the departure and "alert safeties", needs of waiting out moments to threaten, here probably on the reason of the female the sparrowhawk...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 05 listopada 2014 13:05

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny