eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „noc”

 • czwartek, 13 listopada 2014
  • Strategia noclegowa gołębi sierpówek

   Dzisiaj po południu zauważyłem kilkadziesiąt gołębi sierpówek, które już na ponad 2 godziny przed zachodem słońca zbierały się na noclegowisku. Świadczy to o fakcie łatwości, z jaką o tej porze roku gołębie te zdobywają pokarm, zwłaszcza na polach z resztkami kukurydzy. Ptaki nocowały całym stadkiem w ogrodach na terenie miasta Zwoleń. Przesiadywały na szczytach drzew i sprawdzały, czy będą przynajmniej w pierwszej części nocy bezpieczne (foto). Następnie na około 40 min przed zachodem słońca poleciały w gęste świerki na noc…

    

   noclegowisko sierpowek

   …wygląd miejsca noclegowego gołębi sierpówek…

   … appearance of lodging places of Eurasian collared doves…

   (c) endoors

   Lodging strategy of pigeons Eurasian collared doves

   Today in the afternoon I noticed several dozen pigeons of Eurasian collared doves which already for over 2 hours before sunset gathered on nighting place. It is attesting to the fact of the easiness, with which at this time of the year these doves are getting food, especially on fields with leftovers of the corncob. Birds stayed overnight with the entire herd in gardens in the town Zwoleń. They spent a lot of time on tops of trees and checked, whether they would be at least in the first part of the night safe (photo). Next on the about 40 min. before sunset they fell into thick spruces for the night…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 13 listopada 2014 17:43
 • piątek, 31 października 2014
  • Puszczyki w Puszczy Kozienickiej

   Ostatnio w obserwowałem, w tym wabiłem, sowy puszczyki w Puszczy Kozienickiej na N od Zwolenia. Obszar ten jest w okolicy zwany Lasem Suskim. Najpierw wieczorem zwabiłem parę tych ptaków w pobliżu uroczyska „Dębowski Ług”. Tu dorosła samica miała osobliwe odniesienie do samca. Była kompletnie nie lojalna i wprost zalecała się do odgłosów które jak mniemam świetnie imitowałem. Ostatecznie „jej” samiec wpadł w taką konsternację, iż nawoływał głosem ostrzegawczym (link - nagranie). Nie wątpliwie ta para ptaków nie była niemal w ogóle wspólnotą. Niezwykłe…

   W drugim miejscu już na skraju Puszczy, a przemierzyłem około 5km sosnowego boru, było zupełnie inaczej. Status behawioralny samicy puszczyka u tej drugiej pary ptaków należało określić nie tylko lojalnością względem samca, ale wręcz „poświęceniem” i „oddaniem”. Samica wiernie stała przy samcu i wobec mojego wabienia reagowała komplementarnie, a nie kontrująco. Wielokrotnie sama inicjowała zawołania areałowe i rytuał walki, odzywając się odgłosem miauczenia (link – nagranie). Ta para zatem była ukonstytuowana i scalona w stadło…

   http://endoors.blox.pl/resource/Glos7kuwik_ad._jesien.mp3 

   …odgłos ostrzegawczy skonsternowanego samca puszczyka, para pierwsza…

   … warning sound of the dismayed male of the tawny owl, the first pair…


   http://endoors.blox.pl/resource/VN870023miaucz.MP3 

   …głosy areałowe i „rytualnej walki” – miauczenia drugiej pary sów…

   … “zone” voices and of "ritual fight" - of mewing of the second couple of owls pair…

    

   puszczyk ad 11 siedzi

   …fotka dorosłego puszczyka / źródło – Internet…

   … snapshot of the adult tawny owl / taken from Internet…

   (c) endoors

   Tawny owls in the  Kozienice Forest

   Recently in I observed, in it I lured, tawny owls in the Kozienice Forest on N from Zwoleń. This area in surroundings is called Sucha Forest. At first I lured the pair of these birds with the evening in the vicinity of the wilderness "Dębowski Lye". Here the adult female had odd taking back to the male. She was completely not loyal and directly made advances to sounds which in my opinion great I imitated. After all for "her" the male fell into such a consternation, that had called with warning voice (link - recording). Not doubt  this pair of birds wasn't community almost at all. Unusual…

   In the second place already on the edge of the Forest, and I travelled across by the pine forest about 5 km of, it was totally different. At this second pair of birds one should determine the behavioral status of the female the tawny owl not only with loyalty with regard to the male, but give with "sacrifice" and with "devotion". The female faithfully stood by the male and towards my attracting reacted complementary, rather than present “contring” behavior at all. Repeatedly alone she initiated “zone” calls and ritual of the fight, speaking with sound of mewing (link - recording). And so this couple was constituted and united into the pair…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   piątek, 31 października 2014 10:40
 • wtorek, 21 października 2014
  • Późny lęg puszczyków w Czarnolesie

   W tym roku puszczyki albo gnieździły się wcześniej niż zwykle, albo później. Jakie było moje zdziwienie, gdy dostałem wiadomość z Czarnolasu pod koniec czerwca, że znaleziono nieporadną, osłabioną sowę. Było to tak młode, obok dwu innych, zdrowych, pisklę, że w dniach niepogody spadło z gałęzi na podłoże w czarnoleskim Parku. Tam je znaleziono. Z miejsca pomogłem pracownikom Muzeum i po nakarmieniu ptaka w dzień – nocą „przywróciłem” naturze. Wymagało to stałego alertu przy puszczyku i innych zabiegów. Poniżej foto – relacja z tych wydarzeń.

   osl pull sxa1

   …pisklę puszczyka w ciągu dnia…

   … chick of the tawny owl in a Day…

   ad sxa1 

   …dorosły puszczyk – rodzic nieszczęśliwca…

   … adult tawny owl - parent of the poor wretch…

   dorosly jez 1 

   …żerujący jeż…

   … preying hedgehog…

   pull sxa noc 1 

   …pisklę w nocy…

   …the chick at night…

   pull sxa nad ranem 1 

   …a teraz nad ranem…

   … and now at dawn…

   (c) endoors

   Late hatching of tawny owls in Czarnolas near Zwoleń

   This year tawny owls or crowded together earlier than usual, or later. What my surprise was, when I got a message from Czarnolas up to the end of June, that an inept, weakened night owl had been found. It was so youthful, beside two other, healthy, chick on days of the bad weather fell off the branch on base in Czarnolas Park. There they were found. Right away I helped for employees of the Museum and after feeding the bird in the day - with night "I restored" for nature. It required permanent alert by the tawny owl and of other treatments. Below the photo - report from these events.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 21 października 2014 18:46
 • poniedziałek, 05 maja 2014
  • Postępy Wiosny – młode sowy puszczyki

   W tym roku młode sowy puszczyki pojawiły się tu w Zwoleniu na Mazowszu i wcześniej i w dużej liczbie, bo aż 4 młodych. Jeśli jest to dobry rok dla tego drapieżcy, sowy puszczyk, to jest też zasobny w pokarm i to od dawna, zatem i inne ptaki, cała biocenoza, jest w tym roku wyjątkowo produktywna. Pisałem tu na tych łamach także o roślinności, w tym np. już tak wcześnie kwitnących krzewach bzu lila. Jest to wspaniała wiadomość – po takim roku wzrośnie liczebnie populacja wszelkich form życia. Nastąpi ekspansja i sanacja populacji wielu gatunków. Wzrośnie ich liczebność i zdolność przystosowania. Częściej się je spotka i zobaczy. Świetnie! Poniżej zamieszczam foto owych młodych puszczyków i nagranie głosu samca tego gatunku...

    

   młode puszczyki1

   …młode sowy puszczyki…

   … the young tawny owls…

   …głos starego samca puszczyka…

   http://endoors.blox.pl/resource/VN8_sam_starySXA.MP3

   … the mating voice of the old male of the tawny owl…

   mlode puszczyki wiosna

   …I młode sowy puszczyki raz jeszcze! Ptaszki były bardzo ruchliwe. W liczbie aż czterech (co potwierdza wysoką produktywność ekologiczną środowiska w tym roku). Dwa starsze już dość dobrze latały, a wszystkie oddaliły się już daleko od dziupli lęgowej. A zatem wylot z owej dziupli nastąpił przynajmniej 5 dni wcześniej, wyjątkowo wcześnie jak na te okolice, czyli już w ostatnich dniach kwietnia!...

   …And owlets tawny owls one more time! Birdies were very active. In the amount of as many as four (what is confirming the high ecological productivity of the environment this year). Two older enough well already flew, and all already far from the breeding hidey-hole walked away. That is the take-off from that hole took place at least 5 days earlier, exceptionally as early as to these surroundings, that is already on the last days of April!...

   (c) endoors

   Progress of the Spring - the young Tawny owls

   This year owlets tawny owls turned up here at Zwoleniu in Mazovia and earlier and in the substantial amount, because as many as 4 young. If it is good year for this assailant, owls tawny owl, it is also rich in food and it for ages, so and other birds, the entire biocoenosis, is this year exceptionally productive. I here on these pages also against floras, in it e.g. already so early wrote blooming bushes of the lilac common lilac. It is wonderful message - after such a year numerically a population of all life forms will increase. An expansion and a reform of the population of many kinds will take place. Their number and the adaptability will grow. They will more often be met and will see. Excellent! Below I am placing the photo of those young tawny owls and recording the cry of the male of this kind.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 05 maja 2014 10:01
 • sobota, 22 września 2012
  • Płomykówki w Goniądzu

   Ostatnio w Goniądzu nad rzeką Biebrzą obserwowałem sowy płomykówki (foto). Jak się okazało ptaki mają młode. Samiec poluje i przynosi pokarm do gniazda. Natomiast samica pilnuje piskląt i stale przebywa w ich pobliżu, choć na zewnątrz lęgowiska. Widocznie młode są na tyle duże, że nie wymagają już jej stałej przy nich obecności… 

   plomykowki12398

   ...samica płomykówki...

   ...the female of the barn owl...

   (c) endoors

   The Barn Owls  

   Recently in Goniądz on the river Biebrza I watched the barn owls (photo). As it turned out birds have young. The male is hunting and is bringing food to the nest. However the female is guarding chicks and is staying steels in their vicinity, at least outside the breeding ground. Apparently they are young enough big don't require for already her permanent presence…

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   sobota, 22 września 2012 02:09

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny