eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „kukułka”

 • czwartek, 24 maja 2018
  • Fotorelacja maj 2018 nad Zwolenką

   Niedawno o poranku przez około godzinę obserwacji zdobyłem poniższe fotografie w granicach miasta Zwoleń i głównie przy dolinie Zwolenki – Obszar Natura 2000...

   kaleka kawka

   ...kaleka kawka – a jako że ranna, to i osamotniona...

   ...crippled jackdaw - and since the injured, it and left alone

   ...

   kukulka samczyk

   ...

   kukulka w locie

   ...

   kukulka inter zieba ...

   kukulka zieba

   ...kukułka samczyk często w interakcji z samczykiem zięby na fotkach powyżej...

   ...cuckoo male often in interaction with the male of the chaffinch on snapshots above...

   bazant kogut z bliska

   ...kogut bażanta...

   ...cock of the pheasant...

   kura z bliska

   ...kura bażanta...

   ...hen pheasant...

   trznadel

   ...trznadel samczyk...

   ...yellowhammer male...

   gasiorek samczyk

   ...gąsiorek samczyk...

   ...Red-backed Shrike male...

   szpak

   ...szpak...

   ...starling...

   sarny zerowisko

   ...sarny na żerowisku...

   ...roe deer on the feeding ground...

   kraj rzeki Zwolenki N 2000

   ...Dolina Zwolenki w granicach Zwolenia...

   ...Zwolenka valley / Nature 2000 within the limits of Zwoleń...

   (c) endoors

    

   Photo report May 2018 above Zwolenka River / Nature 2000

   Recently in the morning through about the one hour of observation I got following photographs in city limits Zwoleń and mainly by the Zwolenka valley - Area Nature 2000...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 maja 2018 18:46
 • niedziela, 07 maja 2017
  • Sprytny samczyk subad. kukułki

   Dzisiaj na obrzeżach miasta Zwoleń i w dolinie naszej rzeki wabiłem kukułki. Reakcja była fantastyczna! Zwykle przylatywały dwa samczyki na raz, ale najbardziej wytrwały był ptak subad., czyli o cechach młodocianych (foto). Latał bardzo blisko, przypominając sposobami przemieszczania się lelka, to znów krogulca. Jednak najbardziej śmiały był, gdy poszedłem nieco dalej umożliwiając mu „operowanie” na tle zadrzewienia. Wtedy przysiadł na długo i blisko na linii elektrycznej i skonsternowany wojowniczo na mnie spoglądał… / foto.

   mlodociany samiec kukulki

   ...

   mlodociana kukulka samiec

   ...

   (c) endoors

   Clever male subad. cuckoos

   Today on the outskirts of town Zwoleń and in the valley of our river I lured cuckoos. The reaction was fantastic! Two males have usually arrived by the same for the time, but a bird about subad. characteristics of juveniles was most persistent (photo). He flew very close, resembling with manners of the migration of the nightjar, it then again of sparrowhawk. However he was boldest, when I went a little bit farther enabling "operating" for him relating to afforesting. Then he sat for a long time and close the electric line on and dismayed aggressively … looked at me / photo.

   (c) endoors

   

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 07 maja 2017 15:07
 • środa, 28 maja 2014
  • Młody samiec kukułki

   Kilka dni wstecz przechodziłem przez pola na N (północ) od Zwolenia na Mazowszu. Usłyszałem kukułkę, samca – zacząłem go wabić i wtedy z wnętrza pól odezwał się „satelicki” młody samiec, który też przyleciał zupełnie blisko (poniżej fotki). Był to pewnie maksymalnie 2 letni ptak. Ptaki zaangażowane we wzajemną interakcję potwierdziły zachowaniem i brzmieniem kukania swoją pozycję socjalną – młody samiec miał słabszy, mniej donośny i wyższy ton plus był wobec dominanta ostrożny, uległy i defensywny. Jak piszę młoda kukułka miała terytorium na polach, w bardziej niż nieatrakcyjnym dla samic miejscu i w mniej niż suboptymalnym biotopie. Bez szans na „wizytę” samicy i w ciągłym konflikcie ze starym samcem – dominantem, który zajmował idealne terytorium w dolinie rzeki Zwolenki. Mimo to z ochotą tu przylatywał i angażował się w ową interakcję z młodym samcem. Całym swoim zachowaniem ustawicznie okazywał mu swoją pozycję i dominację.

   kukulka galaz

   ...kukułka...

   ...cuckoo...

   kukulka w locie 1

   ...

   (c) endoors

   Young male of the cuckoo

   Backwards I experienced a few days through fields on N (midnight) from Zwolenia in Mazovia. I heard the cuckoo, of male - I started attracting it and then from the inside of fields, spoke "satellite" young male which also arrived by plane completely close (below the photos). He was it most probably maximum 2 summer bird. The birds involved in the mutual interaction confirmed with the behaviour and the sound of cuckoo one's social status - the young male had the, less sonorous underdog and the plus top notes were towards predominant feature careful, submissive and defensive. How I am writing the young cuckoo had territory on fields, in fewer than places attractive for females and in fewer than suboptimal for place of biotope. Without chances on "visit" of female and in continuous conflict with the old male – predominant specimen which occupied perfect territory in the valley of the Zwolenka river. Yet willingly here he arrived and became involved in that interaction with the young male. Entire with one's behaviour constantly showed his position and the dominance him.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   środa, 28 maja 2014 17:59

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny