eN-doors - - SERWIS PRZYRODNICZY - -

Wpisy otagowane „pliszka żółta”

 • niedziela, 03 czerwca 2018
  • Na polach pod Zwoleniem

   Ostatnio wybraliśmy się na pola na północ od miasta Zwoleń. Z najciekawszych obserwacji, potwierdziła się wiosenna obecność śpiewających łozówek (foto), ortolana (foto) i pliszek żółtych (foto). Zabrakło czajek, jednak prawie na pewno gnieździ się tu myszołów. Na polnej drodze natknęliśmy się na tropy rodziny łasic i ich ofiarę (foto i przepraszam, za dosadność materiału dokumentacyjnego - „fakty naukowe” nie zawsze są estetycznie nienaganne...). Tropy lisa i młodego łosia dopełniły czary tutejszych atrakcji...

   spiewajace lozowki

   ...łozówka...

   ...marsh warbler...

   ortolan

   ...ortolan...

   ...ortolan bunting...

   krajobraz pol i pl zolta

   ...krajobraz pół i pliszka żółta...

   ...the landscape of fields and the yellow wagtail...

   tropy lasicy i jej ofiara

   ...tropy rodziny łasic i ich ofiara...

   ...tracks of the family of weasels and their victim...

   (c) endoors

   On fields under Zwoleń

   Recently we went to fields to the north of the town Zwoleń. From most interesting observation, a spring presence of singing marsh warblers was confirmed (photo), of ortolan bunting (photo) and of yellow wagtails (photo). Northern lapwings were missing, however almost here a common buzzard is certainly nesting. On a dirt road we happened on tracks of the family of weasels and their victim (photo and excuse me, for the bluntness of documentary material - "scientific facts" not always are aesthetically impeccable...). Tracks of the fox and the young elk filled bowls of local attractions up...

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   niedziela, 03 czerwca 2018 13:38
 • wtorek, 21 czerwca 2011
  • Pełnia sezonu lęgowego ptaków

   Pod koniec czerwca lęgi ptaków są zjawiskiem powszechnym, choć też część gatunków już zakończyła gniazdowanie, i jest tak np. w przypadku szpaków czy krukowatych (rodzina srok – foto). Gatunki późno przylatujące intensywnie śpiewają, a ich lęgi są w toku. Do tej grupy można zaliczyć np. gąsiorki, trzciniaki, łozówki, czy cierniówki i gajówki (foto). Ale już rokitniczki (foto) w tym czasie intensywnie karmią młode, dlatego wyraźnie rzadziej śpiewają. Pliszki żółte (foto) również karmią młode w gniazdach, choć jeszcze można zaobserwować u tego gatunku zaloty, być może w przypadku powtarzanych po utracie lęgach. Część gatunków przystępuje do drugiego lęgu, np. zięby (foto) czy kuropatwy (foto). Spotkane ostatnio białorzytki (foto), jak już pisałem – już praktycznie odchowały młode; podobnie dzięcioły, np. zielonosiwe, choć jeszcze, zwłaszcza ten ostatni gatunek, są silnie terytorialne i bywa, że chętnie i często się odzywają (foto). W przypadku pozostałych gatunków tej grupy ptaków, w chłodne poranki można usłyszeć werble nie tylko dzięciołów dużych, ale i białogrzbietych czy czarnych. Powoli jednak „przygasa” impet wiosny i część gatunków już jest praktycznie nie obecna, np. wokalnie, w jej obecnym – nazwijmy to – obrazie, i jest tak przede wszystkim w przypadku słowików. Powoli i nieuchronnie nadciąga zatem lato, a obserwacje dokonywane w tych dniach są praktycznie wiosny pożegnaniem – więc, by choć jeszcze trochę „uszczknąć” z walorów wiosennych „klimatów”, warto się na nie wybrać. 

   rodzinasrok 888777666

   ...rodzina srok...

   …the magpie’s family…

   gasciertrzcinloz 4444444444444

   ...gąsiorek, cierniówka, trzciniak, łozówka...

   …the red-backed shrike, whitethroat, great reed warbler and marsh warbler…

     rokitniczka pl zolta 99999999999999

   ...rokitniczka, pliszka żółta...

   …the sedge warbler and yellow wagtail…

   zieba kuropatwy 7777777777777777

   ...zięba, kuropatwy...

   …the chaffinch and partridge…

   białorzytka zielonosiwy 00000000000000

   ...białorzytka, dzięcioł zielonosiwy...

   …the wheatear and grey-headed woodpecker…

   (c) endoors

   The fullness of breeding season of birds

   In the latter part of June birds breeding season are the general phenomenon, though the part of species already also finished nesting, and is in the starlings case or crows so e.g. (the magpie’s family - the photo). Species late coming flying intensely sing, and their hatchs are in the course. One can e.g. number red-backed shrikes, great reed warblers, marsh warblers to this group, if whitethroats and garden warblers (photo). But sedge warblers (photo) in this time intensely feed young already, that is why they sing more clearly seldom. Yellow wagtails (photo) also feed young in nests, though one still can observe the courtship at this species, maybe in the case repeated after the loss hatchs. The part of species approaches to second hatchs, e.g. chaffinch (photo) or partridge (photo). Met recently wheatear (photo), how already I wrote - young practically reared already; similarly woodpeckers, e.g. grey-headed woodpecker, though yet, especially this last species, there are territorial and he tends to be, that they speak willingly and often (photo). One can hear not only great spotted woodpeckers drums in the case of the remaining species of this birds group, in cool mornings, but and white-backed or black woodpeckers. He however „already dims” the impetus of the spring and the part of species slowly it is practically not present, e.g. in vocal way, in her present let's - name this - the painting, and it is first of all in nightingales case so. The summer approaches so slowly and inevitably, and observations are made in these days practically the springs the farewell - now, to though still to „to nip off” from spring values „climates” a bit, so it is good time to do that.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   wtorek, 21 czerwca 2011 21:49
 • poniedziałek, 02 maja 2011
  • Chłód, a ptaki łąk

   Dzisiejszy ziąb był tak dotkliwy, że obserwacje prowadziłem tylko kilkadziesiąt minut, tym razem w biotopie łąki. Mimo krótkiej bytności w terenie udało mi się zebrać interesujące dane odnośnie wpływu ochłodzenia na ptaki tego ekosystemu.

   Najpierw zlokalizowałem po głosie siedzącą na podłożu i w pobliżu żerowiska pliszkę żółtą, samca (foto). Żerowisko, na którym co ciekawe „uwijała” się w pogoni za owadami pliszka siwa, stanowił nieduży obszar odkrytej ziemi torfowej w pobliżu melioracyjnego rowu. Pliszka żółta stała na jego granicy pośród trawy, napuszona (foto) i tyłem do silnego i zimnego NW wiatru. Jak widać ptak w celu ograniczenia do maksimum strat energii przyjął strategię jak najmniejszej aktywności.

   Tymczasem żerująca pliszka siwa poruszała się pod wiatr, co zrozumiałe, jako że biegając po glebie łatwiej mogła chwytać spłoszone owady nim znoszone oraz startować do lotu.

   Kilkadziesiąt metrów dalej, w biegu innego, dość głębokiego rowu natknąłem się na żerujące koło siebie – kszyka i parę kaczek krzyżówek. Tu też, niemal kompletnie milcząc, a przede wszystkim – nie śpiewając, „trzymały się” 2 samce potrzosa podczas intensywnych zalotów do 1 samicy. W innym miejscu wypłoszyłem znad cieku żerującego także, jak np. potrzosy, pod osłoną stoków rowu świergotka łąkowego (foto).

   Na koniec może dodam, że chyba najłatwiej dzisiaj o żer miały ziarnojady, takie jak spotkane na skraju brzezin – zięby czy dzwoniec (foto), a ze skraju lasu po zawietrznej odleciał na E także ukrywający się tu przed chłodem orlik (foto).

   pliszka zolta 333333333333

   …w reakcji na chłód pliszka żółta, samiec napuszyła się i tkwiła przy optymalnym żerowisku  w bezruchu…

   …in the reaction on the chill the yellow wagtail, the male she puffed up and was near optimum feeding ground  in inertness…

   meadow pipit88888

   …świergotek łąkowy ukrył się, by żerować za stokiem kanału…

   …meadow pipit hid to feed behind the slope of the channel…

   dzwoniec555555555555

   …ten dzwoniec, samiec, w najlepsze śpiewał i był niemal zwyczajnie aktywny…

   …this greenfinch, male, he sang in the best and was almost ordinarily active…

   krzykliwy777777777777

   …orlik krzykliwy czatował na osłoniętym od wiatru skraju lasu i łąki – gdy się zbliżyłem - odleciał…

   …lesser spotted eagle lay wait in on the covered from the wind edge of forest and meadow - when I come up - he flew away…

   (c) endoors

   The chill, and the birds of meadows

   The today's cold was so sensible, that I led the observations only tens minutes, this time in the biotope of the meadow. It pretended me regarding to gather the interesting data the influence of the cooling on the birds of this ecosystem despite the short stay in the terrain.

   I situated after the voice sitting on background and near the feeding ground yellow wagtail, male (photo) first. The feeding ground, on which what the pied wagtail „busying herself” interesting in the chase for insects, the small area of the open peat ground made up near the meliorative ditch. The yellow wagtail stood on his border among the grass, puffed up (photo) and back to the strong and cold NW of the wind. How you can see the bird accepted the strategy in the aim of limitation to the maximum of the losses of energy how the smallest activity.

   Feeding under the wind meanwhile pied wagtail moved, what comprehensible, as that running  on the soil more easily she could seize frightened away insects before its run out and to start to the flight.

   Tens metres I, in the different run, the quite deep ditch encountered on the feeding wheel oneself farther - snipe and a pair of mallards. Here also, keeping silent almost completely, and first of all - not singing, 2 “keeping on” males reed bunting during the intensive courtship to 1 female. I scared away in the different place from above the water- course feed also, as e.g. reed bunting, under the protection of the slopes of ditch meadow pipit (photo).

   I will add maybe that the most probably easily today had of food herbivorous birds, such as met on the edge of birch woods - the chaffinches or greenfinch (photo), and I observed the lesser spotted eagle flew away on E also hiding here before the chill (photo) from the edge of the forest after leeward.

   (c) endoors

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   nomadic69
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 02 maja 2011 23:50

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Tagi

Zakładki

Kanał informacyjny